Obvestilo o sprejetih sklepih 5. skupščine posebne investicijske družbe KD ID d.d.

Na podlagi določb 66. člena Zakona o trgu vrednostnih papirjev (ZTVP-1, Ur. l. RS, št. 56/99, 31/00, 52/02, 117/03 in 16/04), Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (Ur. l. RS, št. 110/02, 73/03, 32/04 in 42/04) in Sklepa o podrobnejši vsebini in rokih objav pravnih in poslovnih dogodkov, povezanih s poslovanjem družbe za […]

Na podlagi določb 66. člena Zakona o trgu vrednostnih papirjev (ZTVP-1, Ur. l. RS, št. 56/99, 31/00, 52/02, 117/03 in 16/04), Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (Ur. l. RS, št. 110/02, 73/03, 32/04 in 42/04) in Sklepa o podrobnejši vsebini in rokih objav pravnih in poslovnih dogodkov, povezanih s poslovanjem družbe za upravljanje in investicijskih skladov (Ur. l. RS, št. 80/03 in 126/04), posebna investicijska družba KD ID, investicijska družba, d. d., Celovška cesta 206, Ljubljana, objavlja

sklepe 5. skupščine delničarjev družbe
KD ID d. d., ki je bila dne 16. decembra 2004

Na skupščini so bili sprejeti naslednji sklepi:

1. Otvoritev skupščine, imenovanje predsednika skupščine in dveh preštevalk glasov

Na predlog uprave in nadzornega sveta je skupščina sprejela naslednji sklep:

Za predsednika skupščine se izvoli Tomaža Butino, za preštevalki glasov pa štefko Felc in Melito Rajgelj.

2. Razveljavitev sklepa skupščine, sprejetega pod točko 3. dnevnega reda skupščine družbe z dne 25. 8. 2004

Na predlog uprave in nadzornega sveta je skupščina sprejela naslednji sklep:

Razveljavi se sklep pod 3. točko dnevnega reda skupščine družbe z dne 25. 8. 2004.

3. Sprememba statuta družbe

Na podlagi nasprotnega predloga delničarja je skupščina sprejela naslednji sklep:

3.1. Skupščina sprejme spremembe statuta družbe tako, da se dosedanje besedilo statuta v celoti nadomesti z novim, predlaganim besedilom statuta, kot sta ga predlagali uprava in nadzorni svet v sklicu skupščine, vključno s spremembami kot jih je podal delničar v nasprotnem predlogu.

Spremeni se firma družbe tako, da se po novem glasi KD ID, delniška investicijska družba, d.d. Skrajšana firma se po novem glasi KD ID, delniška ID, d.d.

3.2. Zaradi uskladitve z Zakonom o gospodarskih družbah se v postopku uskladitve družbe z določbami Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje spremeni nominalna vrednost delnice, ki je na podlagi 2. člena Zakona o prvem pokojninskem skladu Republike Slovenije in preoblikovanju pooblaščenih investicijskih družb 100,00 SIT, in s to spremembo uskladi osnovni kapital družbe. Nominalna vrednost delnice družbe se spremeni tako, da znaša 1.000,00 SIT.

3.3. Zamenjava delnic se opravi na zadnji dan petnajstdnevnega roka, šteto od vpisa sklepov o spremembi firme in statuta v sodni register. Zamenjava se opravi tako, da se za vsakih dopolnjenih deset dosedanjih delnic nominalne vrednosti 100,00 SIT na računu delničarja vpiše po ena nova delnica nominalne vrednosti 1.000,00 SIT. Delnice družbe, ki ne dosežejo potrebnega števila, da bi bile zamenjane z novimi, ne dajejo pravice do zamenjave, pač pa do izplačila nadomestila iz zmanjšanja osnovnega kapitala. Zaradi spremembe nominalne vrednosti in zamenjave delnic se osnovni kapital družbe uskladi, tako da se zmanjša za znesek skupne nominalne vrednosti delnic, ki na dan zamenjave pri posameznih delničarjih ne dosegajo polne nominalne vrednosti nove delnice in s tem ne dajejo pravice do zamenjave. Osnovni kapital družbe se zmanjša za tolikšen znesek, da je po zmanjšanju enak skupni nominalni vrednosti izdanih delnic družbe po opravljeni zamenjavi. Zmanjšanje osnovnega kapitala se opravi po postopku združitve delnic, pri čemer dopolnjenih deset dosedanjih delnic nominalne vrednosti po 100,00 SIT oblikuje eno novo delnico nominalne vrednosti 1.000,00 SIT. Za delnice, ki ne dosežejo potrebnega števila, da bi bile zamenjane za nove, se delničarjem po postopku iz 350. člena Zakona o gospodarskih družbah izplača nadomestilo v višini 218,00 SIT za vsako tako delnico, kar predstavlja zaokroženo vrednost povprečne tržne cene delnice v zadnjem tromesečju pred objavo sklica skupščine. Za razliko med nominalno vrednostjo delnice in nadomestilom za delnico se zmanjšajo ustrezne druge postavke lastnega kapitala.

Z dnem zamenjave delnic se dosedanje delnice, vključno z delnicami, ki ne dosežejo potrebnega števila za zamenjavo z novimi delnicami, razveljavijo.

3.4. Končna višina osnovnega kapitala je enaka dejanskemu številu delnic, ki jih bo potrebno zagotoviti delničarjem skladno z menjalnim razmerjem deset starih delnic za eno novo delnico, razvidnim iz točke 3.3. tega sklepa, pomnoženim z nominalno vrednostjo delnice družbe.

3.5. Skupščina pooblašča nadzorni svet, da sprejme spremembe statuta, ki pomenijo uskladitev zneska osnovnega kapitala in števila delnic v besedilu statuta, s sprejeto in izvedeno združitvijo delnic in določi prečiščeno besedilo statuta, ter da skladno z odločitvami Agencije za trg vrednostnih papirjev, sodišča in drugih organov, če je to potrebno, prilagodi na skupščini sprejete sklepe in spremembe statuta družbe tako, da se bodo sprejeti sklepi in spremembe statuta lahko izvedli in vpisali v sodni register.

4. Prenehanje imenovanja in imenovanje članov nadzornega sveta

Na podlagi nasprotnega predloga delničarja je skupščina sprejela naslednji sklep:

Zaradi odstopa članov nadzornega sveta iz razloga izteka mandata z dnem 2. 1. 2005 se s funkcije članov nadzornega sveta odpokličejo člani nadzornega sveta Tomaž Butina, Jožef Jeraj in Jože Strgar.

Za nove člane nadzornega sveta se za dobo štirih let imenujejo Tomaž Butina, Natalija Stošicki in Mladen Jovandič. Novo izvoljenim članom nadzornega sveta začne mandat teči z dnem 3. 1. 2005.

Napovedane izpodbojne tožbe.

Na zasedanju skupščine ni bilo napovedanih izpodbojnih tožb.

Prečiščeno besedilo sprejetega statuta družbe je na vpogled na sedežu družbe, Celovška cesta 206, Ljubljana, vsak delovni dan med 10.00 in 12.00 uro.

KD ID d. d.

Uprava