Obvestilo o sprejetih sklepih 11. skupščine delničarjev investicijske družbe KD ID, delniška investicijska družba, d. d.

Na podlagi 103. člena Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (Ur. l. RS, št. 110/02 s spremembami), Sklepa o podrobnejši vsebini in rokih objav pravnih in poslovnih dogodkov, povezanih s poslovanjem družbe za upravljanje in investicijskih skladov, ki jih upravlja (Ur. l. RS, št. 80/03 s spremembami), 386. člena Zakona o trgu finančnih […]

Na podlagi 103. člena Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (Ur. l. RS, št. 110/02 s spremembami), Sklepa o podrobnejši vsebini in rokih objav pravnih in poslovnih dogodkov, povezanih s poslovanjem družbe za upravljanje in investicijskih skladov, ki jih upravlja (Ur. l. RS, št. 80/03 s spremembami), 386. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov (Ur. l. RS, št. 67/07 s spremembami), Sklepa o izvajanju obveznosti razkrivanja nadzorovanih informacij (Ur. l. RS, št. 106/07 s spremembami) in v skladu s Pravili Ljubljanske borze, d.d. (Ur. l. RS, št. 45/08 s spremembami), KD Skladi, družba za upravljanje, d.o.o., Celovška cesta 206, Ljubljana, objavlja

                           sklepe 11. skupščine delničarjev investicijske družbe
                           KD ID, delniška ID, d.d., ki je bila dne 27. avgusta 2009

Na skupščini so bili sprejeti naslednji sklepi:

1. Otvoritev skupščine, seznanitev s prisotnim notarjem in imenovanje delovnih teles skupščine

Na predlog uprave in nadzornega sveta je skupščina sprejela naslednji sklep:

Za predsednika skupščine se imenuje Mladen Jovandić, za preštevalki glasov pa Melito Rajgelj Ozebek in Ano Pristolič. Skupščini prisostvuje notar Bojan Podgoršek iz Ljubljane.

2. Seznanitev skupščine z letnim poročilom družbe KD ID, delniška ID, d.d., za poslovno leto 2008, z revizorjevim poročilom in poročilom nadzornega sveta, s katerim je le-ta potrdil letno poročilo, in odločanje o podelitvi razrešnice nadzornemu svetu in družbi za upravljanje KD Skladi, d.o.o., za poslovno leto 2008

Na predlog uprave in nadzornega sveta je skupščina sprejela naslednji sklep:

2.1. Skupščina se seznani s poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila družbe KD ID, delniška ID, d.d., za poslovno leto 2008, pozitivnim stališčem nadzornega sveta do revizorjevega poročila in potrditvijo letnega poročila družbe KD ID, delniška ID, d.d., za poslovno leto 2008. Skupščina se seznani s poslovnim rezultatom družbe, po katerem ni bilančnega dobička, čista izguba poslovnega leta 2008 pa znaša 87.772.052 EUR.

2.2. Skupščina podeljuje razrešnico nadzornemu svetu družbe in družbi za upravljanje KD Skladi, d.o.o., s katero potrjuje in odobrava njuno delo v poslovnem letu 2008.

3. Imenovanje člana nadzornega sveta

Na predlog nadzornega sveta je skupščina sprejela naslednji sklep:

Skupščina se seznani z odstopno izjavo štefana Belingarja.

Za člana nadzornega sveta se za štiriletno mandatno obdobje z začetkom mandata dne 28. 8. 2009 imenuje Matej Pirtovšek.

4. Določitev višine sejnine

Na predlog uprave in nadzornega sveta je skupščina sprejela naslednji sklep:

Sejnina za udeležbo na posamezni seji nadzornega sveta družbe znaša za predsednika nadzornega sveta 375 EUR bruto, za namestnika predsednika 330 EUR bruto in za člana nadzornega sveta 300 EUR bruto. Nova višina sejnine prične veljati z dnem skupščine.

5. Imenovanje finančnega revizorja

Na predlog nadzornega sveta je skupščina sprejela naslednji sklep:

Za revidiranje poslovanja družbe za poslovno leto 2009 se imenuje revizijsko družbo Ernst & Young d.o.o.

Napovedane izpodbojne tožbe

Na skupščini ni bilo napovedanih izpodbojnih tožb.

KD Skladi, družba za upravljanje, d.o.o.
Uprava

Obvestilo o sprejetih sklepih skupščine bo od 28. 8. 2009 do nadaljnjega objavljeno na spletni strani družbe KD Skladi, d.o.o., www.kd-skladi.si v rubriki arhiv javnih obvestil.