Obvestilo o sprejetih sklepih 10. skupščine delničarjev investicijske družbe KD ID, delniška investicijska družba, d.d.

Na podlagi 103. člena Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (Ur. l. RS, št. 110/02 s spremembami), Sklepa o podrobnejši vsebini in rokih objav pravnih in poslovnih dogodkov, povezanih s poslovanjem družbe za upravljanje in investicijskih skladov, ki jih upravlja (Ur. l. RS, št. 80/03 s spremembami), 386. člena Zakona o trgu finančnih […]

Na podlagi 103. člena Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (Ur. l. RS, št. 110/02 s spremembami), Sklepa o podrobnejši vsebini in rokih objav pravnih in poslovnih dogodkov, povezanih s poslovanjem družbe za upravljanje in investicijskih skladov, ki jih upravlja (Ur. l. RS, št. 80/03 s spremembami), 386. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov (Ur. l. RS, št. 67/07 s spremembami), Sklepa o izvajanju obveznosti razkrivanja nadzorovanih informacij (Ur. l. RS, št. 106/07) in v skladu s Pravili Ljubljanske borze, d. d. (Ur. l. RS, št. 113/02 s spremembami), KD Skladi, družba za upravljanje, d. o. o., Celovška cesta 206, Ljubljana, objavlja sklepa 10. skupščine delničarjev investicijske družbe KD ID, delniška ID, d. d., ki je bila dne 23. decembra 2008.

Na skupščini sta bila sprejeta naslednja sklepa:

1. Otvoritev skupščine, seznanitev s prisotnim notarjem in imenovanje delovnih teles skupščine

Na predlog uprave in nadzornega sveta je skupščina sprejela naslednji sklep:
Za predsednika skupščine se imenuje štefana Belingarja, za preštevalki glasov pa Melito Rajgelj Ozebek in Ano Pristolič. Skupščini prisostvuje notar Bojan Podgoršek iz Ljubljane.

2. Imenovanje članov nadzornega sveta

Na predlog nadzornega sveta je skupščina sprejela naslednji sklep:
Za člana nadzornega sveta se za štiriletno mandatno obdobje z začetkom mandata dne 3. januarja 2009 imenujeta Benjamin Jošar in Mladen Jovandić.

Napovedane izpodbojne tožbe
Na skupščini ni bilo napovedanih izpodbojnih tožb.

Obvestilo o sprejetih sklepih skupščine bo od 24. decembra 2008 do nadaljnjega objavljeno na spletni strani www.kd-skladi.si v rubriki arhiv javnih obvestil.

KD Skladi, družba za upravljanje, d. o. o.
Uprava