Obvestilo o sklepih skupščine družbenikov KD Investments d. o. o.

Uprava družbe KD Investments, družba za upravljanje, d. o. o., Celovška cesta 206, Ljubljana, na podlagi 103. člena Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (Ur. l. RS, št. 110/02 s spremembami in dopolnitvami), Sklepa o podrobnejši vsebini in rokih objav pravnih in poslovnih dogodkov, povezanih s poslovanjem družbe za upravljanje in investicijskih skladov, […]

Uprava družbe KD Investments, družba za upravljanje, d. o. o., Celovška cesta 206, Ljubljana, na podlagi 103. člena Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (Ur. l. RS, št. 110/02 s spremembami in dopolnitvami), Sklepa o podrobnejši vsebini in rokih objav pravnih in poslovnih dogodkov, povezanih s poslovanjem družbe za upravljanje in investicijskih skladov, ki jih upravlja (Ur. l. RS, št. 80/03 s spremembami in dopolnitvami), 66. člena Zakona o trgu vrednostnih papirjev (Ur. l. RS, št. 56/99 s spremembami in dopolnitvami), Sklepa o podrobnejši vsebini in načinu objave sporočil javnih družb (Ur. l. RS, št. 6/00 s spremembami in dopolnitvami) in Pravil Ljubljanske borze, d. d. (Ur. l. RS, št. 113/02 s spremembami in dopolnitvami), objavlja obvestilo o sprejetih sklepih skupščine družbenikov, ki je bila dne 23. maja 2005.

Na skupščini je bil sprejet sklep o uporabi bilančnega dobička za leto 2004, in sicer se del bilančnega dobička v višini 626.071.075,55 SIT razdeli družbenikom kot udeležba na dobičku v sorazmerju z njihovimi poslovnimi deleži v osnovnem kapitalu družbe, del bilančnega dobička v višini 4.925.820,00 SIT se uporabi za izplačilo nagrade članom nadzornega sveta, del bilančnega dobička v višini 180.000.000,00 SIT pa se ne uporabi in se odločanje o njegovi uporabi prenese v prihodnje leto. Skupščina družbenikov je za revidiranje poslovanja družbe za poslovno leto 2005 imenovala revizijsko družbo PricewaterhouseCoopers d. o. o.

To obvestilo bo od 24. 5. 2005 do nadaljnjega objavljeno na spletni strani družbe KD Investments d. o. o. www.kd-group.si v rubriki arhiv javnih obvestil.

KD Investments d. o. o.

Uprava