Obvestilo o sklenitvi skrbniške pogodbe

Generali Investments, družba za upravljanje, d.o.o., Dunajska 63, Ljubljana, ki upravlja Generali Krovni sklad, na podlagi 214. člena Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (Ur. l. RS, št. 31/15 s spremembami) obvešča javnost, da je na podlagi dovoljenja Agencije za trg vrednostnih papirjev dne 31. 1. 2023 sklenila novo pogodbo o opravljanju skrbniških storitev za Generali Krovni sklad z Novo KBM d.d., Ulica Vita Kraigherja 4, Maribor, ki se prične uporabljati dne 1. 2. 2023. Tega dne preneha veljati obstoječa pogodba o opravljanju skrbniških storitev.

 

Vlagatelji lahko pridobijo dodatne informacije preko elektronske pošte objave@generali-investments.si.

Generali Investments, družba za upravljanje, d.o.o.
Uprava