Obvestilo o sklenitvi skrbniške pogodbe za KD Krovni sklad

KD Skladi, družba za upravljanje, d. o. o., Dunajska 63, Ljubljana, na podlagi 221. člena Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (Ur. l. RS, št. 77/11 s spremembami) obvešča, da je dne 20. 12. 2012 sklenila pogodbo o opravljanju skrbniških storitev z Abanko Vipa d.d., Slovenska cesta 58, Ljubljana, za račun KD Krovnega sklada.

Vlagatelji lahko pridobijo dodatne informacije preko elektronske pošte kd-skladi@kd-group.si.

KD Skladi, družba za upravljanje, d. o. o.
Uprava