Obvestilo o seji nadzornega sveta in o imenovanju predsednika uprave

KD Investments, družba za upravljanje, d. o. o., Celovška cesta 206, 1000 Ljubljana, na podlagi 103. člena Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (Ur. l. RS, št. 110/02 s spremembami in dopolnitvami), Sklepa o podrobnejši vsebini in rokih objav pravnih in poslovnih dogodkov, povezanih s poslovanjem družbe za upravljanje in investicijskih skladov, ki […]

KD Investments, družba za upravljanje, d. o. o., Celovška cesta 206, 1000 Ljubljana, na podlagi 103. člena Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (Ur. l. RS, št. 110/02 s spremembami in dopolnitvami), Sklepa o podrobnejši vsebini in rokih objav pravnih in poslovnih dogodkov, povezanih s poslovanjem družbe za upravljanje in investicijskih skladov, ki jih upravlja (Ur. l. RS, št. 80/03 in 126/04), Zakona o trgu vrednostnih papirjev (Ur. l. RS, št. 56/99 s spremembami in dopolnitvami) in določil Pravil Ljubljanske borze, d. d., objavlja naslednje sporočilo:

Nadzorni svet se je na svoji 23. redni seji dne 10. 12. 2004 seznanil s poslovanjem družbe v obdobju januar – oktober 2004 in ga ocenil kot uspešno. V nadaljevanju se je nadzorni svet seznanil s predlogom poslovnega načrta za leto 2005 in ga potrdil.

Nadzorni svet je imenoval Romana Androjno za predsednika uprave KD Investments d. o. o. za naslednje štiriletno mandatno obdobje, ki začne teči s 4. 4. 2005.

KD Investments d. o. o.

Uprava