Obvestilo o sedmi redni seji nadzornega sveta KD ID, delniške ID, d. d.

KD Skladi, d. o. o., Celovška cesta 206, Ljubljana, na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d. d. (Ur. l. RS, št. 45/08 s spremembami), 103. člena Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (Ur. l. RS, št. 110/02 s spremembami) in 386. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov (Ur. l. RS, št. 67/07 s […]

KD Skladi, d. o. o., Celovška cesta 206, Ljubljana, na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d. d. (Ur. l. RS, št. 45/08 s spremembami), 103. člena Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (Ur. l. RS, št. 110/02 s spremembami) in 386. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov (Ur. l. RS, št. 67/07 s spremembami) za KD ID, delniško investicijsko družbo, d. d., Celovška cesta 206, Ljubljana, objavlja naslednje sporočilo:

Nadzorni svet KD ID, delniške ID, d. d., je na sedmi redni seji dne 25. februarja 2010 obravnaval in sprejel pisno poročilo o preveritvi revidiranega letnega poročila družbe za poslovno leto 2009 in predloga za uporabo bilančnega dobička. Nadzorni svet družbe je potrdil letno poročilo investicijske družbe za poslovno leto 2009, ki ga bo posredoval skupščini v seznanitev, ter soglašal s predlogom za uporabo bilančnega dobička, ki ga je predložila uprava KD Skladi, d. o. o., in sicer:

Uprava KD Skladi, d. o. o., ki upravlja KD ID, delniško ID, d. d., ugotavlja, da višina bilančnega dobička investicijske družbe KD ID, delniška ID, d. d., na dan 31. 12. 2009 znaša 11.374.501,57 EUR in zajema čisti dobiček poslovnega leta 2009 v višini 11.973.159,55 EUR, zmanjšan za povečanje zakonskih rezerv v višini 598.657,98 EUR.
Uprava KD Skladi, d. o. o., ki upravlja KD ID, delniško ID, d. d., predlaga, da se ugotovljeni bilančni dobiček družbe uporabi, kot sledi:
– del bilančnega dobička v višini 4.590.771 EUR, ki je sestavljen iz čistega dobička poslovnega leta 2009, se uporabi za izplačilo dividende delničarjem, in sicer bruto dividenda na delnico znaša 0,5 EUR,
– preostali del bilančnega dobička v višini 6.783.730,57 EUR se ne uporabi in se odločanje o njegovi uporabi prenese v prihodnje leto.

To obvestilo bo od 1. 3. 2010 do nadaljnjega objavljeno na spletni strani www.kd-skladi.si.

KD Skladi, družba za upravljanje, d. o. o.
Uprava