Obvestilo o sedmi redni seji in pomembnejših sklepih nadzornega sveta investicijske družbe KD ID, delniška investicijska družba, d. d.

KD Investments, družba za upravljanje, d. o. o., Celovška cesta 206,  Ljubljana, na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d. d. (Ur. l. RS, št. 113/02 s spremembami in dopolnitvami), 66. člena Zakona o trgu vrednostnih papirjev (Ur. l. RS, št. 56/99 s spremembami in dopolnitvami), 103. člena Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje […]

KD Investments, družba za upravljanje, d. o. o., Celovška cesta 206,  Ljubljana, na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d. d. (Ur. l. RS, št. 113/02 s spremembami in dopolnitvami), 66. člena Zakona o trgu vrednostnih papirjev (Ur. l. RS, št. 56/99 s spremembami in dopolnitvami), 103. člena Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (Ur. l. RS, št. 110/02 s spremembami in dopolnitvami, v nadaljevanju ZISDU-1), Sklepa o podrobnejši vsebini in načinu objave sporočil javnih družb (Ur. l. RS, št. 6/00 s spremembami in dopolnitvami) in Sklepa o podrobnejši vsebini in rokih objav pravnih in poslovnih dogodkov, povezanih s poslovanjem družbe za upravljanje in investicijskih skladov, ki jih upravlja (Ur. l. RS, št. 80/03 s spremembami in dopolnitvami), za investicijsko družbo KD ID, delniška investicijska družba, d. d., Celovška cesta 206, Ljubljana, objavlja naslednje sporočilo:

Nadzorni svet investicijske družbe KD ID, delniška investicijska družba, d. d., se je na sedmi redni seji dne 23. marca 2007 seznanil z uskladitvijo poslovanja investicijske družbe z določbami ZISDU-1 in sprejel spremembe statuta. Nadzorni svet je v statutu naveden znesek osnovnega kapitala, ki je v tolarjih znašal 9.181.542.000,00 SIT, preračunal po tečaju zamenjave, tako da po preračunu v evre znaša 38.313.895,84 EUR. Nadzorni svet se je seznanil z letnim poročilom investicijske družbe KD ID, delniška ID, d. d., za poslovno leto 2006 in s predlogom za uporabo bilančnega dobička ter bo o navedenem odločal na naslednji seji.

To obvestilo bo od 27. 3. 2007 do nadaljnjega objavljeno na spletni strani družbe KD Investments d. o. o. www.kd-group.si v rubriki arhiv javnih obvestil.

KD Investments, družba za upravljanje, d. o. o.
Uprava