Obvestilo o prvi redni seji nadzornega sveta KD ID, delniške ID, d. d.

KD Skladi, d. o. o., Celovška cesta 206, Ljubljana, na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d. d. (Ur. l. RS, št. 45/08 s spremembami), 103. člena Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (Ur. l. RS, št. 110/02 s spremembami), Sklepa o podrobnejši vsebini in rokih objav pravnih in poslovnih dogodkov, povezanih s poslovanjem […]

KD Skladi, d. o. o., Celovška cesta 206, Ljubljana, na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d. d. (Ur. l. RS, št. 45/08 s spremembami), 103. člena Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (Ur. l. RS, št. 110/02 s spremembami), Sklepa o podrobnejši vsebini in rokih objav pravnih in poslovnih dogodkov, povezanih s poslovanjem družbe za upravljanje in investicijskih skladov, ki jih upravlja (Ur. l. RS, št. 80/03 s spremembami), 386. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov (Ur. l. RS, št. 67/07 s spremembami) in Sklepa o izvajanju obveznosti razkrivanja nadzorovanih informacij (Ur. l. RS, št. 106/07 s spremembami), za investicijsko družbo KD ID, delniška ID, d. d., Celovška cesta 206, Ljubljana, objavlja naslednje sporočilo:

Nadzorni svet investicijske družbe KD ID, delniška ID, d. d., se je na prvi redni seji dne 26. februarja 2009 seznanil z dopolnjenim naložbenim načrtom za leto 2009. Obravnaval je in sprejel pisno poročilo o preveritvi revidiranega letnega poročila investicijske družbe za poslovno leto 2008 in potrdil letno poročilo investicijske družbe za poslovno leto 2008, ki ga bo posredoval skupščini v seznanitev. Določil je tudi sejnino članom revizijske komisije, ki se plača iz sredstev družbe za upravljanje, in sicer v višini 80 % zneska sejnine za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta.

To obvestilo bo od 2. 3. 2009 do nadaljnjega objavljeno na spletni strani www.kd-skladi.si v rubriki arhiv javnih obvestil.

KD Skladi, družba za upravljanje, d. o. o.
Uprava