Obvestilo o prvi redni seji in pomembnejših sklepih nadzornega sveta posebne investicijske družbe KD ID d. d.

KD Investments, družba za upravljanje, d. o. o., Celovška cesta 206,  Ljubljana, na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d. d., 66. člena Zakona o trgu vrednostnih papirjev (Ur. l. RS, št. 56/99, 31/00, 52/02, 117/03, 16/04, 86/04 in 123/04), 103. člena Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (Ur. l. RS, št. 110/02, 73/03, […]

KD Investments, družba za upravljanje, d. o. o., Celovška cesta 206,  Ljubljana, na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d. d., 66. člena Zakona o trgu vrednostnih papirjev (Ur. l. RS, št. 56/99, 31/00, 52/02, 117/03, 16/04, 86/04 in 123/04), 103. člena Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (Ur. l. RS, št. 110/02, 73/03, 32/04 in 42/04) in Sklepa o podrobnejši vsebini in rokih objav pravnih in poslovnih dogodkov, povezanih s poslovanjem družbe za upravljanje in investicijskih skladov, ki jih upravlja (Ur. l. RS, št. 80/03 in 126/04), za posebno investicijsko družbo KD ID, investicijska družba, d. d., Celovška cesta 206, Ljubljana, objavlja naslednje sporočilo:

Nadzorni svet posebne investicijske družbe KD ID d. d. je na prvi redni seji dne 29. marca 2005 obravnaval pisno poročilo o preveritvi letnega poročila družbe KD ID d. d. za poslovno leto 2004 z revizorjevim poročilom in predloga za uporabo bilančnega dobička. Nadzorni svet družbe je potrdil letno poročilo posebne investicijske družbe KD ID d. d. za poslovno leto 2004, ki ga bo posredoval skupščini v seznanitev, ter soglašal s predlogom za uporabo bilančnega dobička, ki ga je predložila uprava, in sicer:

Uprava ugotavlja, da višina bilančnega dobička posebne investicijske družbe KD ID, investicijska družba, d. d., na dan 31. 12. 2004 znaša 2.085.755.574,79 SIT.
Uprava predlaga, da se ugotovljeni bilančni dobiček družbe uporabi, kot sledi:
– del bilančnega dobička v višini 2.025.015.190,00 SIT se uporabi za izplačilo dividende delničarjem, in sicer bruto dividenda na delnico znaša 22 SIT.
– preostali del bilančnega dobička v višini 60.740.384,79 SIT se ne uporabi in se odločanje o njegovi uporabi prenese v prihodnje leto.

Nadzorni svet je obravnaval tudi predlog sklica skupščine, dnevni red in predloge sklepov ter predlagal, da skupščina sprejme sklepe v besedilu, kot so navedeni v predlogu. Nadzorni svet je pooblastil upravo družbe za upravljanje za sklic skupščine.

To obvestilo bo od 31. 3. 2005 do nadaljnjega objavljeno na spletni strani družbe KD Investments d. o. o. www.kd-group.si v rubriki arhiv javnih obvestil.

KD Investments, družba za upravljanje, d. o. o.
Uprava