Obvestilo o pridobitvi dovoljenja Agencije za trg vrednostnih papirjev za oblikovanje krovnega sklada iz obstoječih vzajemnih skladov

Na podlagi 103. in 151u. člena Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje, Sklepa o podrobnejši vsebini in rokih objav pravnih in poslovnih dogodkov, povezanih s poslovanjem družbe za upravljanje in investicijskih skladov, ki jih upravlja, ter Sklepa o dokumentaciji za pridobitev dovoljenja za oblikovanje krovnega sklada iz obstoječih vzajemnih skladov in vsebini javne […]

Na podlagi 103. in 151u. člena Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje, Sklepa o podrobnejši vsebini in rokih objav pravnih in poslovnih dogodkov, povezanih s poslovanjem družbe za upravljanje in investicijskih skladov, ki jih upravlja, ter Sklepa o dokumentaciji za pridobitev dovoljenja za oblikovanje krovnega sklada iz obstoječih vzajemnih skladov in vsebini javne objave o pridobitvi dovoljenja za oblikovanje krovnega sklada iz obstoječih vzajemnih skladov uprava KD Skladi, d. o. o., obvešča, da je dne 25. 11. 2008 pridobila

Dovoljenje Agencije za trg vrednostnih papirjev za oblikovanje krovnega sklada iz obstoječih vzajemnih skladov

KD Skladi, d. o. o., Celovška 206, Ljubljana, je dne 25. 11. 2008 pridobila dovoljenje Agencije za trg vrednostnih papirjev za oblikovanje KD Krovnega sklada iz obstoječih vzajemnih skladov KD Galileo, vzajemni sklad fleksibilne strukture naložb, KD Rastko, delniški vzajemni sklad, KD Bond, obvezniški vzajemni sklad, KD MM, vzajemni sklad denarnega trga, KD Prvi izbor, vzajemni sklad delniških skladov, KD Balkan, delniški vzajemni sklad, KD Novi trgi, delniški vzajemni sklad, KD Severna Amerika, delniški vzajemni sklad, KD Surovine in energija, delniški vzajemni sklad, KD Tehnologija, delniški vzajemni sklad, KD Nova energija, delniški vzajemni sklad, KD Vitalnost, delniški vzajemni sklad, KD Indija – Kitajska, delniški vzajemni sklad, KD EM Infrastruktura in gradbeništvo, delniški vzajemni sklad, KD Finance, delniški vzajemni sklad, KD Latinska Amerika, delniški vzajemni sklad, in KD Vzhodna Evropa, delniški vzajemni sklad.

Razlog za oblikovanje krovnega sklada iz obstoječih vzajemnih skladov je v uskladitvi z možnostmi, ki jih je omogočila nova zakonodaja, optimalnejšemu poslovanju in v zagotovitvi možnosti za ugodnejšo davčno obravnavo vlagateljev (fizičnih oseb).
Pravila upravljanja krovnega sklada začnejo veljati 30. dan po tej javni objavi, to je dne 1. 1. 2009, s tem dnem se šteje, da:
• je KD Krovni sklad oblikovan,
• so vzajemni skladi (KD Galileo, vzajemni sklad fleksibilne strukture naložb, KD Rastko, delniški vzajemni sklad, KD Bond, obvezniški vzajemni sklad, KD MM, vzajemni sklad denarnega trga, KD Prvi izbor, vzajemni sklad delniških skladov, KD Balkan, delniški vzajemni sklad, KD Novi trgi, delniški vzajemni sklad, KD Severna Amerika, delniški vzajemni sklad, KD Surovine in energija, delniški vzajemni sklad, KD Tehnologija, delniški vzajemni sklad, KD Nova energija, delniški vzajemni sklad, KD Vitalnost, delniški vzajemni sklad, KD Indija – Kitajska, delniški vzajemni sklad, KD EM Infrastruktura in gradbeništvo, delniški vzajemni sklad, KD Finance, delniški vzajemni sklad, KD Latinska Amerika, delniški vzajemni sklad, in KD Vzhodna Evropa, delniški vzajemni sklad) preoblikovani v njegove podsklade (KD Galileo, fleksibilna struktura naložb, KD Rastko, delniški, KD Bond, obvezniški, KD MM, sklad denarnega trga, KD Prvi izbor, sklad delniških skladov, KD Balkan, delniški, KD Novi trgi, delniški, KD Severna Amerika, delniški, KD Surovine in energija, delniški, KD Tehnologija, delniški, KD Nova energija, delniški, KD Vitalnost, delniški, KD Indija – Kitajska, delniški, KD EM Infrastruktura in gradbeništvo, delniški, KD Finance, delniški, KD Latinska Amerika, delniški, KD Vzhodna Evropa, delniški),
• so imetniki investicijskih kuponov posameznega vzajemnega sklada postali imetniki investicijskih kuponov podsklada, ki je nastal iz vzajemnega sklada.
Preoblikovanje obstoječih vzajemnih skladov v podsklade in njihova združitev v krovni sklad ne bosta v nobenem primeru vplivala na vrednosti enot premoženja vzajemnih skladov oziroma podskladov ter na vplačila in izplačila investicijskih kuponov vzajemnih skladov oziroma podskladov.

Bistvene lastnosti krovnega sklada so, da krovni sklad sestavljata najmanj dva ali več podskladov. Vsak podsklad istega krovnega sklada se od drugih podskladov razlikuje po eni ali več posebnostih. Sredstva in obveznosti posameznega podsklada so ločena od sredstev in obveznosti drugih investicijskih skladov in podskladov ter sredstev in obveznosti družbe za upravljanje in skrbnika premoženja krovnega sklada. Krovni sklad ni pravna oseba. Za posamezni podsklad ne veljajo ločena pravila upravljanja, temveč so posebnosti posameznih podskladov določene v pravilih upravljanja krovnega sklada.
Obstoječi vzajemni skladi in podskladi se med seboj razlikujejo v zasnovi in sestavi pravil upravljanja, prospektov in izvlečkov, ki so oblikovani v skladu s spremenjenimi predpisi o poslovanju investicijskih skladov in družb za upravljanje.
V okviru oblikovanja krovnega sklada iz obstoječih vzajemnih skladov se uveljavlja odlog davčne obveznosti, kar pomeni, da samo oblikovanje krovnega sklada za vlagatelje v obstoječe vzajemne sklade nima davčnih posledic, v kolikor družba za upravljanje razpolaga z ustreznimi podatki. Družba za upravljanje mora za vse zavezance hkrati opraviti priglasitev pri pristojnem davčnem organu.
V skladu z zakonom, ki ureja dohodnino, se lahko pri zamenjavi investicijskih kuponov podsklada za investicijske kupone drugih podskladov v okviru prehajanja med podskladi pri istem krovnem skladu, ugotavljanje davčne obveznosti odloži, če družba za upravljanje zagotovi ustrezen način sledljivosti prehodov med podskladi.
V primeru odloga davčne obveznosti se za čas pridobitve investicijskega kupona podsklada šteje datum, ko so bili prvi zamenjani investicijski kuponi pridobljeni, za nabavno vrednost pa nabavna vrednost prvih zamenjanih investicijskih kuponov v času njihove pridobitve.
Družba za upravljanje bo imetniku investicijskih kuponov vzajemnega sklada, ki je predmet preoblikovanja v krovni sklad, na njegovo zahtevo predložila prospekt z vključenimi pravili upravljanja krovnega sklada in izvleček prospekta ustreznega podsklada.
Podrobnejše informacije o krovnih skladih, podskladih in o oblikovanju krovnih skladov iz obstoječih vzajemnih skladov ter besedilo prospekta z vključenimi pravili upravljanja krovnega sklada in vseh izvlečkov prospektov podskladov so dostopni na www.kd-skladi.si.

KD NOVI TRGI – izvleček prospekta

KD SEVERNA AMERIKA – izvleček prospekta

KD SUROVINE IN ENERGIJA – izvleček prospekta

KD TEHNOLOGIJA – izvleček prospekta

KD NOVA ENERGIJA – izvleček prospekta

KD VITALNOST – izvleček prospekta

KD INDIJA – KITAJSKA – izvleček prospekta

KD EM INFRASTRUKTURA IN GRADBENIšTVO – izvleček prospekta

KD FINANCE – izvleček prospekta

KD LATINSKA AMERIKA – izvleček prospekta

KD VZHODNA EVROPA – izvleček prospekta

KD GALILEO – izvleček prospekta

KD RASTKO – izvleček prospekta

KD BOND – izvleček prospekta

KD MM – izvleček prospekta

KD PRVI IZBOR- izvleček prospekta

KD BALKAN – izvleček prospekta

KD KROVNI SKLAD – prospekt

KD Skladi, d. o. o.