Obvestilo o prevrednotenju naložbe in odpisu obveznosti investicijske družbe KD ID, delniška ID, d. d.

KD Skladi, d. o. o., Celovška cesta 206, Ljubljana, na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d. d. (Ur. l. RS, št. 45/08 s spremembami), 103. člena Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (Ur. l. RS, št. 110/02 s spremembami) in 386. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov (Ur. l. RS, št. 67/07 s […]

KD Skladi, d. o. o., Celovška cesta 206, Ljubljana, na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d. d. (Ur. l. RS, št. 45/08 s spremembami), 103. člena Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (Ur. l. RS, št. 110/02 s spremembami) in 386. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov (Ur. l. RS, št. 67/07 s spremembami) za KD ID, delniško investicijsko družbo, d. d., Celovška cesta 206, Ljubljana, obvešča javnost, da je po stanju na dan 31. 12. 2010 izvedla prevrednotenje naložbe investicijske družbe v delnice družbe Gea College d. d. (GEAL) na podlagi postopka skupnega ovrednotenja in odpis obveznosti do delničarjev zaradi zastaranja njihovih terjatev za izplačilo dividend investicijske družbe za leto 2004. Prevrednotenje naložbe je povzročilo zmanjšanje čiste vrednosti sredstev investicijske družbe za 67.820,77 evra, odpis obveznosti za izplačilo dividend pa njeno povečanje za 347.519,43 evra. Skupen učinek je znašal 279.698,66 evra.

To obvestilo bo objavljeno dne 5. 1. 2011 v časopisu Dnevnik, na www.kd-skladi.si in http://seonet.ljse.si pa od tega dne do nadaljnjega.

KD Skladi, družba za upravljanje, d. o. o.
Uprava