Obvestilo o preoblikovanju investicijske družbe KD ID, delniška ID, d.d., v vzajemni sklad KD Delniški dohodkovni

KD Skladi, d.o.o., Celovška cesta 206, Ljubljana, na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d. (Ur. l. RS, št. 45/08 s spremembami), 103. člena Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (Ur. l. RS, št. 110/02 s spremembami, v nadaljevanju ZISDU-1) in 386. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov (Ur. l. RS, št. 67/07 s […]

KD Skladi, d.o.o., Celovška cesta 206, Ljubljana, na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d. (Ur. l. RS, št. 45/08 s spremembami), 103. člena Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (Ur. l. RS, št. 110/02 s spremembami, v nadaljevanju ZISDU-1) in 386. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov (Ur. l. RS, št. 67/07 s spremembami) za KD ID, delniško investicijsko družbo, d.d., Celovška cesta 206, Ljubljana, objavlja naslednje

Obvestilo o preoblikovanju investicijske družbe KD ID, delniška ID, d.d.,
v vzajemni sklad KD Delniški dohodkovni

1. KD Skladi, d.o.o., je dne 17. 3. 2011 prejela odločbo Agencije za trg vrednostnih papirjev (v nadaljevanju: ATVP) opr. št. 40221-1/2011-8 z dne 15. 3. 2011, s katero je bilo:
• ugotovljeno, da se je investicijska družba KD ID, delniška ID, d.d., uskladila z določbami četrtega odstavka 237. člena ZISDU-1 pod odložnim pogojem, ki se izpolni, ko KD Skladi, d.o.o., prenese premoženje in obveznosti investicijske družbe, ki jo upravlja, v vzajemni sklad. Z dnem izpolnitve odložnega pogoja se šteje, da se je investicijska družba preoblikovala v vzajemni sklad;
• družbi KD Skladi, d.o.o., izdano soglasje k pravilom upravljanja vzajemnega sklada KD Delniški dohodkovni, ki so sestavni del prospekta z dne 4. 3. 2011;
• družbi KD Skladi, d.o.o., izdano dovoljenje za objavo prospekta vzajemnega sklada KD Delniški dohodkovni z dne 4. 3. 2011 in dovoljenje za objavo izvlečka prospekta vzajemnega sklada KD Delniški dohodkovni z dne 4. 3. 2011;
• družbi KD Skladi, d.o.o., izdano dovoljenje za sklenitev pogodbe o opravljanju skrbniških storitev za račun vzajemnega sklada KD Delniški dohodkovni z Abanko Vipa d.d., Slovenska cesta 58, Ljubljana;
• družbi KD Skladi, d.o.o., izdano dovoljenje za upravljanje vzajemnega sklada KD Delniški dohodkovni;
• ugotovljeno, da je družba KD Skladi, d.o.o., uskladila poslovanje vzajemnega sklada KD Delniški dohodkovni z določbami ZISDU-1 pod odložnim pogojem, ki se izpolni, ko KD Skladi, d.o.o., prenese premoženje in obveznosti investicijske družbe, ki jo upravlja, v vzajemni sklad.

2. KD Skladi, d.o.o., bo v skladu z določbo 192.e člena ZISDU-1 z dnem vpisa izbrisa investicijske družbe KD ID, delniška ID, d.d., v sodni register, o čemer bo javnost obveščena z objavo v časopisu Dnevnik in na spletnih straneh www.kd-skladi.si ter http://seonet.ljse.si, prenesla celotno premoženje investicijske družbe na vzajemni sklad KD Delniški dohodkovni in v roku osmih dni delničarjem investicijske družbe v zameno za delnice izdala investicijske kupone vzajemnega sklada KD Delniški dohodkovni. V tem obdobju družba KD Skladi, d.o.o., ne bo sprejemala pristopnih izjav k pravilom upravljanja vzajemnega sklada KD Delniški dohodkovni, vplačil v vzajemni sklad in zahtev za izplačilo iz vzajemnega sklada.

KD Skladi, d.o.o., bo v imenu in za račun investicijske družbe KD ID, delniška ID, d.d., ob vpisu izbrisa navedene investicijske družbe v sodni register sestavila računovodske izkaze in obračun davka od dohodkov pravnih oseb.

Besedilo pravil upravljanja, ki so sestavni del prospekta vzajemnega sklada KD Delniški dohodkovni, in izvleček prospekta vzajemnega sklada sta dostopna na spletni strani družbe za upravljanje www.kd-skladi.si od dneva te objave dalje. Navedena dokumenta vzajemnega sklada sta brezplačno na voljo na sedežu KD Skladi, d.o.o., Celovška cesta 206, Ljubljana. Delničarji investicijske družbe bodo tudi pisno obveščeni o preoblikovanju investicijske družbe v vzajemni sklad.

3. Bistvene spremembe, ki jih za vlagatelje prinaša preoblikovanje investicijske družbe v vzajemni sklad

a) Investicijska družba KD ID, delniška ID, d.d., ki je pravna oseba, se preoblikuje v vzajemni sklad, ki je oblikovan kot ločeno premoženje, razdeljeno na enote premoženja, in ni pravna oseba. Pravno razmerje med KD Skladi, d.o.o., in vlagateljem bo od preoblikovanja dalje urejal prospekt vzajemnega sklada z vključenimi pravili upravljanja, s katerim se je skupščina seznanila v okviru skupščinskega sklepa in ki je bil dopolnjen na podlagi zahtev ATVP. Vsak posamezni delničar investicijske družbe KD ID, delniška ID, d.d., ki bo kot imetnik delnic te investicijske družbe vpisan v centralnem registru KDD – Centralne klirinško depotne družbe, d.d., na dan vpisa njenega izbrisa v sodni register, pridobi delež vseh enot premoženja oziroma vseh investicijskih kuponov vzajemnega sklada KD Delniški dohodkovni, ki je enak njegovemu deležu v osnovnemu kapitalu investicijske družbe KD ID, delniška ID, d.d., po stanju na dan vpisa njenega izbrisa v sodni register. Začetna vrednost enote premoženja bo enaka knjigovodski vrednosti delnice investicijske družbe na dan vpisa izbrisa investicijske družbe iz sodnega registra. KD Skladi, d.o.o., imetnikom investicijskih kuponov, ki so jih pridobili na podlagi preoblikovanja investicijske družbe v vzajemni sklad, ne bo obračunala vstopnih stroškov.

b) Osnovni naložbeni cilj vzajemnega sklada KD Delniški dohodkovni je dolgoročna kapitalska rast, ki izvira iz naložb v delnice z višjim dividendnim donosom in druge investicijske sklade s podobno naložbeno politiko. Najmanj 70 % sredstev vzajemnega sklada bo naloženih v delnice in delniške investicijske sklade, brez geografskih ali sektorskih omejitev (globalni sklad). Premoženje vzajemnega sklada bo upravljano aktivno. Kot posebna tehnika upravljanja premoženja za varovanje pred tržnim tveganjem bodo uporabljene prodajne opcije. Vzajemni sklad je višje tvegan (ocena tveganosti na lestvici od 1 do 10 znaša 7-8).

c) V pravilih upravljanja, ki so sestavni del prospekta vzajemnega sklada KD Delniški dohodkovni, so opredeljeni stroški, ki neposredno bremenijo imetnike investicijskih kuponov, in stroški, ki bremenijo vzajemni sklad. Ob vplačilu investicijskih kuponov vzajemnega sklada znašajo vstopni stroški največ 3 %. Stopnja izstopnih stroškov znaša 0 %.

V skladu z določbami 238. člena ZISDU-1 je KD Skladi, d.o.o., zaradi preoblikovanja investicijske družbe KD ID, delniška ID, d.d., v vzajemni sklad KD Delniški dohodkovni dolžna vsem imetnikom investicijskih kuponov, ki so bili v trenutku preoblikovanja delničarji investicijske družbe in ki v prehodnem obdobju 2 let od preoblikovanja zahtevajo izplačilo odkupne vrednosti investicijskih kuponov, zaračunati izstopno provizijo. Izstopna provizija se obračuna v odstotku od vrednosti enote premoženja vzajemnega sklada, in znaša:
• 12 % v prvem letu od preoblikovanja investicijske družbe v vzajemni sklad;
• 8 % v drugem letu od preoblikovanja investicijske družbe v vzajemni sklad.
Navedena izstopna provizija se ne izplača družbi za upravljanje, ampak pripada vzajemnemu skladu in postane sestavni del njegovih sredstev.

Provizija za upravljanje vzajemnega sklada znaša 1,50 % od povprečne letne čiste vrednosti sredstev vzajemnega sklada. Višina skrbniške provizije znaša največ 0,05 % od povprečne letne čiste vrednosti sredstev vzajemnega sklada.

č) V zvezi s postopkom preoblikovanja investicijske družbe KD ID, delniška ID, d.d., KD Skladi, d.o.o., opozarja vse osebe, ki so oziroma nameravajo skleniti pravne posle z delnicami investicijske družbe zunaj organiziranega trga, da uredijo preknjižbe delnic pri KDD – Centralno klirinško depotni družbi d.d. najkasneje v roku dveh delovnih dni po dnevu javne objave obvestila Ljubljanske borze d.d. o zaustavitvi trgovanja z navedenimi delnicami. Zahteve imetnikov delnic za preknjižbo, dane po dnevu prenosa celotnega premoženja investicijske družbe KD ID, delniška ID, d.d., na vzajemni sklad KD Delniški dohodkovni, ne bodo upoštevane.

4. Davčni režim pri preoblikovanju investicijske družbe v vzajemni sklad

Zamenjava delnic investicijske družbe KD ID, delniška ID, d.d., za investicijske kupone vzajemnega sklada KD Delniški dohodkovni ni predmet obdavčitve z dohodnino od dobička iz kapitala.

To obvestilo bo objavljeno v časopisu Dnevnik dne 18. 3. 2011, na spletnih straneh www.kd-skladi.si in http://seonet.ljse.si pa od tega dne do nadaljnjega.

KD Skladi, družba za upravljanje, d.o.o.
Uprava

Izvleček prospekta vzajemnega sklada
Prospekt vzajemnega sklada