Obvestilo o prenosu upravljanja Ilirika Krovnega sklada

KD Skladi, družba za upravljanje, d. o. o., Dunajska cesta 63, Ljubljana, in ILIRIKA DZU, družba za upravljanje investicijskih skladov, d. o. o., Ljubljana, Slovenska cesta 54A, Ljubljana, na podlagi 263. člena Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (Ur. l. RS, št. 31/15 s spremembami) in Sklepa o objavah in neposrednem obveščanju imetnikov enot (Ur. l. RS, št. 100/15) objavljata

Obvestilo o prenosu upravljanja Ilirika Krovnega sklada


Predmet prenosa je ILIRIKA Krovni sklad z naslednjimi podskladi:

  • ILIRIKA Azija dinamični,
  • ILIRIKA Energija delniški,
  • ILIRIKA Farmacija in tehnologija delniški,
  • ILIRIKA Gazela dinamični,
  • ILIRIKA Razvijajoči trgi dinamični,
  • ILIRIKA Vzhodna Evropa dinamični,
  • ILIRIKA Modra kombinacija fleksibilni,
  • ILIRIKA Globalni sklad skladov dinamični in
  • ILIRIKA Obvezniški fleksibilni.

Prenosna družba: ILIRIKA DZU, družba za upravljanje investicijskih skladov, d. o. o., Ljubljana, Slovenska cesta 54A, 1000 Ljubljana

Prevzemna družba: KD Skladi, družba za upravljanje, d. o. o., Dunajska cesta 63, 1000 Ljubljana

Datum pridobitve dovoljenja Agencije za trg vrednostnih papirjev za prenos upravljanja: 9. 5. 2016

Datum izvedbe prenosa upravljanja
Prenosna in prevzemna družba bosta opravili prenos upravljanja na dan, ki je en mesec oddaljen od dneva javne objave obvestila o prenosu upravljanja, to je dne 9. 6. 2016. Z iztekom navedenega roka nastopijo pravne posledice prenosa upravljanja. Vse pravice in obveznosti prenosne družbe v zvezi z upravljanjem podskladov ILIRIKA Krovnega sklada preidejo na prevzemno družbo.

Prenos upravljanja z vidika spremembe tveganja ne bo imel posledic za vlagatelje podskladov ILIRIKA Krovnega sklada.

Vlagatelji lahko dobijo dodatne informacije na elektronskem naslovu kd-skladi@kd-group.si in brezplačni telefonski številki 080 80 24.

KD Skladi, družba za upravljanje, d. o. o.

ILIRIKA DZU, družba za upravljanje investicijskih skladov, d. o. o., Ljubljana