Obvestilo o prenehanju in sklenitvi pogodbe o opravljanju skrbniških storitev

KD Skladi, družba za upravljanje, d. o. o., Celovška cesta 206, Ljubljana, na podlagi 103. člena Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (Ur. l. RS, št. 110/02 s spremembami) in Sklepa o podrobnejši vsebini in rokih objav pravnih in poslovnih dogodkov, povezanih s poslovanjem družbe za upravljanje in investicijskih skladov, ki jih upravlja […]

KD Skladi, družba za upravljanje, d. o. o., Celovška cesta 206, Ljubljana, na podlagi 103. člena Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (Ur. l. RS, št. 110/02 s spremembami) in Sklepa o podrobnejši vsebini in rokih objav pravnih in poslovnih dogodkov, povezanih s poslovanjem družbe za upravljanje in investicijskih skladov, ki jih upravlja (Ur. l. RS, št. 80/03 s spremembami), obvešča javnost, da je dne 28. 11. 2008 sklenila pogodbo o opravljanju skrbniških storitev za krovni sklad KD Krovni sklad z Abanko Vipa d. d., Slovenska cesta 58, Ljubljana, ki se bo pričela uporabljati z dnem 1. 1. 2009, ko bo oblikovan krovni sklad KD Krovni sklad, v katerega so se združili podskladi KD Galileo, fleksibilna struktura naložb, KD Rastko, delniški, KD Bond, obvezniški, KD MM, sklad denarnega trga, KD Prvi izbor, sklad delniških skladov, KD Balkan, delniški, KD Novi trgi, delniški, KD Severna Amerika, delniški, KD Surovine in energija, delniški, KD Tehnologija, delniški, KD Nova energija, delniški, KD Vitalnost, delniški, KD Indija – Kitajska, delniški, KD EM Infrastruktura in gradbeništvo, delniški, KD Finance, delniški, KD Latinska Amerika, delniški, KD Vzhodna Evropa, delniški, ki so se preoblikovali iz obstoječih vzajemnih skladov. S tem dnem bodo prenehale veljati pogodbe o opravljanju skrbniških storitev z aneksi za vzajemne sklade v upravljanju KD Skladi, d. o. o.

To obvestilo bo od 3. 12. 2008 do nadaljnjega objavljeno na spletni strani družbe www.kd-skladi.si v rubriki arhiv javnih obvestil.

KD Skladi, družba za upravljanje, d. o. o.
Uprava