Obvestilo o prekinitvi poslovnega razmerja z vlagatelji brez stanja zaradi zahtev predpisov

Uprava Generali Investments, družbe za upravljanje, d.o.o., v zvezi določbami točke 10.2. prospekta Generali Krovnega sklada z vključenimi pravili upravljanja določa kriterije, na podlagi katerih bo z vlagatelji prekinila poslovno razmerje (poslovno sodelovanje), in sicer med drugim tudi zaradi zahtev predpisov s področja davkov in preprečevanja pranja denarja ter financiranja terorizma.

 

Generali Investments d.o.o. z dnem 25. 6. 2021 prekinja poslovno razmerje z naslednjimi vlagatelji:

Vlagatelji – pravne osebe javnega prava (občine), ki izpolnjujejo naslednje kriterije:

• Vlagatelj na dan 25. 6. 2021 nima sredstev v Generali Krovnem skladu

• Vlagatelj je zadnjo transakcijo v podskladih Generali Krovnega sklada opravil do vključno 31. 12. 2020

• Družba za upravljanje ocenjuje, da nima vseh potrebnih podatkov.

 

Generali Investments d.o.o.
Uprava