Obvestilo o prejemu odločbe DURS, Posebnega davčnega urada, št. 46202-191/2004-0294-43 z dne 29. 3. 2005

KD Investments, družba za upravljanje, d. o. o., Celovška cesta 206,  Ljubljana, na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d. d., 66. člena Zakona o trgu vrednostnih papirjev (Ur. l. RS, št. 56/99 s spremembami in dopolnitvami), 103. člena Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (Ur. l. RS, št. 110/02 s spremembami in dopolnitvami), […]

KD Investments, družba za upravljanje, d. o. o., Celovška cesta 206,  Ljubljana, na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d. d., 66. člena Zakona o trgu vrednostnih papirjev (Ur. l. RS, št. 56/99 s spremembami in dopolnitvami), 103. člena Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (Ur. l. RS, št. 110/02 s spremembami in dopolnitvami), Sklepa o podrobnejši vsebini in načinu objave sporočil javnih družb (Ur. l. RS, št. 6/00 s spremembami in dopolnitvami) in Sklepa o podrobnejši vsebini in rokih objav pravnih in poslovnih dogodkov, povezanih s poslovanjem družbe za upravljanje in investicijskih skladov, ki jih upravlja (Ur. l. RS, št. 80/03 s spremembami in dopolnitvami), za posebno investicijsko družbo KD ID, investicijska družba, d. d. (v nadaljevanju KD ID d. d.), Celovška cesta 206, Ljubljana, objavlja naslednje sporočilo:

Posebna investicijska družba KD ID d. d. je dne 31. 3. 2005 od pooblaščenca prejela odločbo DURS, Posebnega davčnega urada, št. 46202-191/2004-0294-43 z dne 29. 3. 2005, v kateri je davčni organ ugotovil, da je KD ID d. d. v obračunu davka od dobička pravnih oseb za obdobje od 1. 1. 2002 do 31. 12. 2002 izkazala prenizko davčno osnovo za 452.786.814 SIT, in da ob upoštevanju naknadno uveljavljenih olajšav KD ID d. d. ne izkazuje davčne osnove.

Po oceni družbe za upravljanje navedeno ne predstavlja dodatnih davčnih obveznosti za KD ID d. d., ker v skladu s četrto alinejo 6. člena Zakona o davku od dobička pravnih oseb (Uradni list RS, št. 72/93 s spremembami in dopolnitvami) investicijska družba, ki do 30. novembra razdeli najmanj 90% dobička preteklega leta, ne plača davka od dobička pravnih oseb. Kot je razvidno iz Obvestila o prvi redni seji in pomembnejših sklepih nadzornega sveta posebne investicijske družbe KD ID d. d., objavljenega dne 31. 3. 2005, sta uprava in nadzorni svet družbe predlagala razdelitev ustreznega dela dobička.

To obvestilo bo od 1. 4. 2005 do nadaljnjega objavljeno na spletni strani družbe KD Investments d. o. o. www.kd-group.si v rubriki arhiv javnih obvestil.

KD Investments, družba za upravljanje, d. o. o.
Uprava