Obvestilo o prejemu odločbe Agencije za trg vrednostnih papirjev

KD Investments, družba za upravljanje, d. o. o., Celovška cesta 206,  Ljubljana, na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d. d. (Ur. l. RS, št. 113/02 s spremembami in dopolnitvami), 66. člena Zakona o trgu vrednostnih papirjev (Ur. l. RS, št. 56/99 s spremembami in dopolnitvami), 103. člena Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje […]

KD Investments, družba za upravljanje, d. o. o., Celovška cesta 206,  Ljubljana, na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d. d. (Ur. l. RS, št. 113/02 s spremembami in dopolnitvami), 66. člena Zakona o trgu vrednostnih papirjev (Ur. l. RS, št. 56/99 s spremembami in dopolnitvami), 103. člena Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (Ur. l. RS, št. 110/02 s spremembami in dopolnitvami), Sklepa o podrobnejši vsebini in načinu objave sporočil javnih družb (Ur. l. RS, št. 6/00 s spremembami in dopolnitvami) in Sklepa o podrobnejši vsebini in rokih objav pravnih in poslovnih dogodkov, povezanih s poslovanjem družbe za upravljanje in investicijskih skladov, ki jih upravlja (Ur. l. RS, št. 80/03 s spremembami in dopolnitvami), za KD ID, delniško investicijsko družbo, d. d., Celovška cesta 206, Ljubljana, objavlja naslednje sporočilo:

KD Investments, družba za upravljanje, d. o. o., je dne 12. 6. 2007 prejela odločbo Agencije za trg vrednostnih papirjev opr. št. 73/4/AG-07-(188) in 53B/4/AG-07 z dne 6. 6. 2007, s katero je Agencija za trg vrednostnih papirjev odločila:

1. Investicijski družbi KD ID, delniška investicijska družba, d. d., Celovška cesta 206, Ljubljana, se izda soglasje k spremembam statuta, sprejetim na 7. redni seji nadzornega sveta dne 23. 3. 2007.

2. KD Investments, družbi za upravljanje, d. o. o., Celovška cesta 206, Ljubljana, se izda dovoljenje za javno objavo prospekta investicijske družbe KD ID, delniška investicijska družba, d. d., z dne 30. 4. 2007, in dovoljenje za javno objavo izvlečka prospekta investicijske družbe KD ID, delniška investicijska družba, d. d., z dne 30. 4. 2007.

Besedili prospekta in izvlečka prospekta investicijske družbe KD ID, delniška investicijska družba, d. d., sta objavljeni na spletni strani www.kd-group.si.

To obvestilo bo od 13. 6. 2007 do nadaljnjega objavljeno na spletni strani družbe KD Investments d. o. o. www.kd-group.si v rubriki arhiv javnih obvestil.

KD Investments, družba za upravljanje, d. o. o.
Uprava