Obvestilo o prejemu odločbe Agencije za trg vrednostnih papirjev

Generali Investments, družba za upravljanje, d.o.o., Dunajska 63, Ljubljana, ki upravlja Generali Krovni sklad, na podlagi 214. člena Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (Ur. l. RS, št. 31/15 s spremembami, v nadaljevanju ZISDU-3) obvešča javnost, da je dne 18. 3. 2021 prejela odločbo Agencije za trg vrednostnih papirjev, s katero je bilo na podlagi zahteve družbe Generali Investments d.o.o. ugotovljeno, da je družbi prenehalo veljati dovoljenje za opravljanje pomožnih storitev v delu, ki se nanaša na investicijsko svetovanje v zvezi s finančnimi instrumenti, kot jih določa Zakon o trgu finančnih instrumentov (Uradni list RS, št. 77/18 s spremembami). Družba Generali Investments d.o.o. se je skladno s sedmim odstavkom 155. člena ZISDU-3 izrecno odpovedala dovoljenju za opravljanje predmetne storitve.

 

Dogodek nima vpliva na poslovanje podskladov Generali Krovnega sklada. Vlagatelji lahko pridobijo dodatne informacije preko elektronske pošte objave@generali-investments.si.

 

Generali Investments, družba za upravljanje, d.o.o.
Uprava