Obvestilo o prejemu odločbe Agencije za trg vrednostnih papirjev

KD Skladi, d. o. o., Dunajska 63, Ljubljana, ki upravlja KD Krovni sklad, na podlagi 221. člena Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (Ur. l. RS, št. 77/11 s spremembami) obvešča javnost, da je dne 7. 5. 2014 prejela odločbo Agencije za trg vrednostnih papirjev, s katero se ji izdajata:

  1. dovoljenje za opravljanje storitev gospodarjenja s finančnimi instrumenti in
  2. dovoljenje za opravljanje naslednjih pomožnih storitev:
  • investicijsko svetovanje v zvezi s finančnimi instrumenti iz 7. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov in
  • hrambo in administrativne storitve v zvezi z enotami investicijskih skladov.

Vlagatelji lahko pridobijo dodatne informacije preko elektronske pošte kd-skladi@kd-group.si.

KD Skladi, družba za upravljanje, d. o. o.
Uprava