Obvestilo o prejemu odločb Agencije za trg vrednostnih papirjev, sklenitvi pogodbe o opravljanju skrbniških storitev in stroških

KD Investments, družba za upravljanje, d. o. o., Celovška cesta 206,  Ljubljana, na podlagi 103. člena Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (Ur. l. RS, št. 110/02 s spremembami in dopolnitvami) in Sklepa o podrobnejši vsebini in rokih objav pravnih in poslovnih dogodkov, povezanih s poslovanjem družbe za upravljanje in investicijskih skladov, ki […]

KD Investments, družba za upravljanje, d. o. o., Celovška cesta 206,  Ljubljana, na podlagi 103. člena Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (Ur. l. RS, št. 110/02 s spremembami in dopolnitvami) in Sklepa o podrobnejši vsebini in rokih objav pravnih in poslovnih dogodkov, povezanih s poslovanjem družbe za upravljanje in investicijskih skladov, ki jih upravlja (Ur. l. RS, št. 80/03 s spremembami in dopolnitvami), obvešča javnost, da je dne 3. 10. 2006 prejela naslednje odločbe Agencije za trg vrednostnih papirjev:

1. Opr. št. 82/122/AG/06 (329), 74/122/AG/06, 27/122/AG/06 z dne 27. 9. 2006, s katero je Agencija za trg vrednostnih papirjev odločila, da se KD Investments, družbi za upravljanje, d. o. o., Celovška cesta 206, Ljubljana, za vzajemni sklad KD Nova energija, delniški vzajemni sklad, izda:

  •  soglasje k pravilom upravljanja vzajemnega sklada, ki so sestavni del prospekta vzajemnega sklada, z dne 31. 7. 2006;
  •  dovoljenje za javno objavo prospekta in izvlečka prospekta vzajemnega sklada, oboje z dne 31. 7. 2006;
  •  dovoljenje za upravljanje vzajemnega sklada.

2. Opr. št. 82/123/AG/06 (330), 74/123/AG/06, 27/123/AG/06 z dne 27. 9. 2006, s katero je Agencija za trg vrednostnih papirjev odločila, da se KD Investments, družbi za upravljanje, d. o. o., Celovška cesta 206, Ljubljana, za vzajemni sklad KD Vitalnost, delniški vzajemni sklad, izda:

  •  soglasje k pravilom upravljanja vzajemnega sklada, ki so sestavni del prospekta vzajemnega sklada, z dne 31. 7. 2006;
  •  dovoljenje za javno objavo prospekta in izvlečka prospekta vzajemnega sklada, oboje z dne 31. 7. 2006;
  •  dovoljenje za upravljanje vzajemnega sklada.

3. Opr. št. 79/95/AG-06-(332) z dne 27. 9. 2006, s katero je Agencija za trg vrednostnih papirjev odločila, da se KD Investments, družbi za upravljanje, d. o. o., Celovška cesta 206, Ljubljana, izda dovoljenje za sklenitev pogodbe o opravljanju skrbniških storitev za račun vzajemnih skladov KD Nova energija, delniški vzajemni sklad, in KD Vitalnost, delniški vzajemni sklad, z Abanko Vipa d. d., Slovenska cesta 58, Ljubljana.

KD Investments d. o. o. je dne 3. 10. 2006 sklenila pogodbo o opravljanju skrbniških storitev z Abanko Vipa d. d., Slovenska cesta 58, Ljubljana, za račun vzajemnih skladov KD Nova energija, delniški vzajemni sklad, in KD Vitalnost, delniški vzajemni sklad.

KD Investments d. o. o. v času od začetka poslovanja pa vse do vključno 20. 11. 2006 za KD Nova energija, delniški vzajemni sklad, oziroma do vključno 14. 12. 2006 za KD Vitalnost, delniški vzajemni sklad, iz sredstev vzajemnih skladov ne bo izplačevala oziroma zaračunavala drugih stroškov razen stroškov upravljavske provizije, stroškov skrbniških storitev skrbnika in drugih stroškov skrbnika. Vsi drugi stroški, ki se sicer lahko zaračunavajo v breme vzajemnega sklada, se bodo zaračunavali in plačevali v breme družbe KD Investments d. o. o.

Besedili prospekta in izvlečka prospekta vzajemnih skladov KD Nova energija, delniški vzajemni sklad, in KD Vitalnost, delniški vzajemni sklad, sta objavljeni na spletni strani www.kd-group.si.

To obvestilo bo od 6. 10. 2006 do nadaljnjega objavljeno na spletni strani družbe KD Investments d. o. o. www.kd-group.si v rubriki arhiv javnih obvestil.

KD Investments, družba za upravljanje, d. o. o.
Uprava