Obvestilo o povečanju lastniškega deleža v družbi ABDS d. d.

KD Investments, družba za upravljanje, d. o. o., Celovška cesta 206,  Ljubljana, na podlagi 103. člena Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (Ur. l. RS, št. 110/02 s spremembami in dopolnitvami), Sklepa o podrobnejši vsebini in rokih objav pravnih in poslovnih dogodkov, povezanih s poslovanjem družbe za upravljanje in investicijskih skladov, ki jih […]

KD Investments, družba za upravljanje, d. o. o., Celovška cesta 206,  Ljubljana, na podlagi 103. člena Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (Ur. l. RS, št. 110/02 s spremembami in dopolnitvami), Sklepa o podrobnejši vsebini in rokih objav pravnih in poslovnih dogodkov, povezanih s poslovanjem družbe za upravljanje in investicijskih skladov, ki jih upravlja (Ur. l. RS, št. 80/03 s spremembami in dopolnitvami), 66. člena Zakona o trgu vrednostnih papirjev (Ur. l. RS, št. 56/99 s spremembami in dopolnitvami), Sklepa o podrobnejši vsebini in načinu objave sporočil javnih družb (Ur. l. RS, št. 6/00 s spremembami in dopolnitvami) in Pravil Ljubljanske borze, d. d. (Ur. l. RS, št. 113/02 s spremembami in dopolnitvami) obvešča javnost, da je dne 23. 2. 2006 pridobila 1,1717 % delež družbe ABDS d. d. oziroma 1.425 delnic družbe ABDS d. d., po ceni 36,5 KM/na delnico in s tem povečala svoj lastniški delež na 41,1918 %. KD Investments d. o. o. je dne 24. 2. 2006 v skladu z drugim odstavkom 7. člena Pravilnika o pogojih in postopku prevzemanja kontrole nad delniško družbo in izvajanju tender ponudbe za nakup vrednostnih papirjev Federacije Bosne in Hercegovine, obvestila Komisijo za vrednostne papirje Federacije Bosne in Hercegovine o pridobitvi delnic ABDS d. d. in je zavezana, da ji poda zahtevo za odobritev izvedbe tender ponudbe za nakup vrednostnih papirjev s ciljem prevzema delniške družbe ABDS d. d. KD Investments d. o. o. bo v skladu s predpisi podala zahtevo za odobritev izvedbe tender ponudbe za nakup vrednostnih papirjev s ciljem prevzema delniške družbe ABDS d. d.

To obvestilo bo od 28. 2. 2006 do nadaljnjega objavljeno na spletni strani družbe KD Investments d. o. o. www.kd-group.si v rubriki arhiv javnih obvestil.

KD Investments, družba za upravljanje, d. o. o.
Uprava