Obvestilo o pomembnih sodnih postopkih

KD Skladi, d. o. o., Dunajska 63, Ljubljana, ki upravlja KD Krovni sklad, na podlagi 214. člena Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (Ur. l. RS, št. 31/15 s spremembami) obvešča javnost, da je dne 15. 12. 2016 za račun podsklada KD Galileo, mešani fleksibilni sklad, po pooblaščencu vložila odškodninski tožbi zoper banki izdajateljici finančnih instrumentov, ki so bili izbrisani na podlagi odločb Banke Slovenije o izrednih ukrepih z dne 17. 12. 2013, in sicer zoper Abanko d. d. in DUTB d. d. kot pravno naslednico Factor Banke d. d.

Postopka sta potrebna zaradi:
– varovanja interesov vlagateljev podsklada KD Galileo, mešani fleksibilni sklad, h kateremu se je v oktobru 2016 pripojil podsklad Ilirika Modra kombinacija fleksibilni, s čimer je upravičenost prešla na podsklad KD Galileo, mešani fleksibilni sklad, in
– varovanja zastaralnega roka.

Po naši oceni postopka ne bosta imela večjega vpliva na vrednost enote premoženja podsklada KD Galileo, mešani fleksibilni sklad. Če bomo ocenili drugače, bomo vlagatelje obvestili skladno s predpisi.

Dodatne informacije lahko vlagatelji pridobijo po elektronski pošti na naslov kd-skladi@kd-group.si.

KD Skladi, družba za upravljanje, d. o. o.
Uprava