Obvestilo o petnajsti redni seji nadzornega sveta KD ID, delniške investicijske družbe, d. d.

KD Skladi, družba za upravljanje, d. o. o., Celovška cesta 206, Ljubljana, na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d. d. (Ur. l. RS, št. 113/02 s spremembami in dopolnitvami), 103. člena Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (Ur. l. RS, št. 110/02 s spremembami in dopolnitvami), Sklepa o podrobnejši vsebini in rokih objav […]

KD Skladi, družba za upravljanje, d. o. o., Celovška cesta 206, Ljubljana, na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d. d. (Ur. l. RS, št. 113/02 s spremembami in dopolnitvami), 103. člena Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (Ur. l. RS, št. 110/02 s spremembami in dopolnitvami), Sklepa o podrobnejši vsebini in rokih objav pravnih in poslovnih dogodkov, povezanih s poslovanjem družbe za upravljanje in investicijskih skladov, ki jih upravlja (Ur. l. RS, št. 80/03 s spremembami in dopolnitvami), 386. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov (Ur. l. RS, št. 67/07) in Sklepa o izvajanju obveznosti razkrivanja nadzorovanih informacij (Ur. l. RS, št. 106/07), za investicijsko družbo KD ID, delniška investicijska družba, d. d., Celovška cesta 206, Ljubljana, objavlja naslednje sporočilo:

Nadzorni svet investicijske družbe KD ID, delniška investicijska družba, d. d., je na petnajsti redni seji dne 29. februarja 2008 obravnaval in sprejel pisno poročilo o preveritvi revidiranega letnega poročila družbe za poslovno leto 2007 in predloga za uporabo bilančnega dobička. Nadzorni svet družbe je potrdil letno poročilo investicijske družbe KD ID, delniška investicijska družba, d. d., za poslovno leto 2007, ki ga bo posredoval skupščini v seznanitev, ter soglašal s predlogom za uporabo bilančnega dobička, ki ga je predložila uprava KD Skladi, d. o. o., in sicer:

Uprava KD Skladi, d. o. o., ki upravlja KD ID, delniško investicijsko družbo, d. d., predlaga, da se bilančni dobiček družbe KD ID, delniška ID, d. d., ki na dan 31. 12. 2007 znaša 91.922.977,88 EUR in zajema preneseni dobiček poslovnega leta 2007 v višini 40.496.737,82 EUR in čisti dobiček poslovnega leta 2007 v višini 52.972.978,41 EUR, zmanjšan za povečanje zakonskih rezerv v višini 1.546.738,35 EUR, uporabi, kot sledi:
– del bilančnega dobička v višini 26.626.471,8 EUR, ki je sestavljen iz čistega dobička poslovnega leta 2007 v višini 18.636.163,01 EUR in dela preostanka čistega nerealiziranega kapitalskega dobička, ugotovljenega v letnem poročilu za leto 2006, v višini 7.990.308,79 EUR, se uporabi za izplačilo dividende delničarjem, in sicer bruto dividenda na delnico znaša 2,9 EUR,
– preostali del bilančnega dobička v višini 65.296.506,08 EUR se ne uporabi in se odločanje o njegovi uporabi prenese v prihodnje leto.

To obvestilo bo od 4. 3. 2008 do nadaljnjega objavljeno na spletni strani družbe KD Skladi,  d. o. o., www.kd-skladi.si v rubriki Arhiv javnih obvestil.

KD Skladi, družba za upravljanje, d. o. o.
Uprava