Obvestilo o peti redni seji in pomembnejših sklepih nadzornega sveta posebne investicijske družbe KD ID, delniška investicijska družba, d. d.

KD Investments, družba za upravljanje, d. o. o., Celovška cesta 206,  Ljubljana, na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d. d. (Ur. l. RS, št. 113/02 s spremembami in dopolnitvami), 66. člena Zakona o trgu vrednostnih papirjev (Ur. l. RS, št. 56/99 s spremembami in dopolnitvami), 103. člena Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje […]

KD Investments, družba za upravljanje, d. o. o., Celovška cesta 206,  Ljubljana, na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d. d. (Ur. l. RS, št. 113/02 s spremembami in dopolnitvami), 66. člena Zakona o trgu vrednostnih papirjev (Ur. l. RS, št. 56/99 s spremembami in dopolnitvami), 103. člena Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (Ur. l. RS, št. 110/02 s spremembami in dopolnitvami, v nadaljevanju ZISDU-1), Sklepa o podrobnejši vsebini in načinu objave sporočil javnih družb (Ur. l. RS, št. 6/00 s spremembami in dopolnitvami) in Sklepa o podrobnejši vsebini in rokih objav pravnih in poslovnih dogodkov, povezanih s poslovanjem družbe za upravljanje in investicijskih skladov, ki jih upravlja (Ur. l. RS, št. 80/03 s spremembami in dopolnitvami), za posebno investicijsko družbo KD ID, delniška investicijska družba, d. d., Celovška cesta 206, Ljubljana, objavlja naslednje sporočilo:

Nadzorni svet posebne investicijske družbe KD ID, delniška investicijska družba, d. d., je na peti redni seji dne 13. julija 2006 obravnaval predlog sklica skupščine in se seznanil z  zagotovili o uspešnem usklajevanju naložb družbe z določbami ZISDU-1 o naložbah investicijske družbe. Nadzorni svet je soglašal s predlogom sklica skupščine, dnevnim redom in predlogi sklepov ter predlagal, da skupščina sprejme sklepe v besedilu, kot so navedeni v predlogu. Sklic skupščine bo objavljen v časopisu Dnevnik ter na spletnih straneh www.kd-group.si in http://seonet.ljse.si najkasneje do 27. 7. 2006.

To obvestilo bo od 14. 7. 2006 do nadaljnjega objavljeno na spletni strani družbe KD Investments d. o. o. www.kd-group.si v rubriki arhiv javnih obvestil.

KD Investments, družba za upravljanje, d. o. o.
Uprava