Obvestilo o osmi redni seji in pomembnejših sklepih nadzornega sveta investicijske družbe KD ID, delniška investicijska družba, d. d.

KD Investments, družba za upravljanje, d. o. o., Celovška cesta 206,  Ljubljana, na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d. d. (Ur. l. RS, št. 113/02 s spremembami in dopolnitvami), 66. člena Zakona o trgu vrednostnih papirjev (Ur. l. RS, št. 56/99 s spremembami in dopolnitvami), 103. člena Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje […]

KD Investments, družba za upravljanje, d. o. o., Celovška cesta 206,  Ljubljana, na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d. d. (Ur. l. RS, št. 113/02 s spremembami in dopolnitvami), 66. člena Zakona o trgu vrednostnih papirjev (Ur. l. RS, št. 56/99 s spremembami in dopolnitvami), 103. člena Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (Ur. l. RS, št. 110/02 s spremembami in dopolnitvami), Sklepa o podrobnejši vsebini in načinu objave sporočil javnih družb (Ur. l. RS, št. 6/00 s spremembami in dopolnitvami) in Sklepa o podrobnejši vsebini in rokih objav pravnih in poslovnih dogodkov, povezanih s poslovanjem družbe za upravljanje in investicijskih skladov, ki jih upravlja (Ur. l. RS, št. 80/03 s spremembami in dopolnitvami), za investicijsko družbo KD ID, delniška investicijska družba, d. d., Celovška cesta 206, Ljubljana, objavlja naslednje sporočilo:

Nadzorni svet investicijske družbe KD ID, delniška investicijska družba, d. d., je na osmi redni seji dne 29. marca 2007 obravnaval in sprejel pisno poročilo o preveritvi revidiranega letnega poročila družbe za poslovno leto 2006 in predloga za uporabo bilančnega dobička. Nadzorni svet družbe je potrdil letno poročilo investicijske družbe KD ID, delniška investicijska družba, d. d., za poslovno leto 2006, ki ga bo posredoval skupščini v seznanitev, ter soglašal s predlogom za uporabo bilančnega dobička, ki ga je predložila uprava KD Investments d. o. o., in sicer:

Uprava KD Investments d. o. o., ki upravlja KD ID, delniško investicijsko družbo, d. d., predlaga, da se bilančni dobiček družbe KD ID, delniška ID, d. d., ki na dan 31. 12. 2006 znaša 11.904.902.972,20 SIT oziroma 49.678.279,80 EUR in zajema preneseni dobiček iz prejšnjih poslovnih let v višini 5.919.495.125,33 SIT oziroma 24.701.615,44 EUR in čisti dobiček poslovnega leta 2006 v višini 6.300.429.312,49 SIT oziroma 26.291.225,64 EUR, zmanjšan za povečanje zakonskih rezerv v višini 315.021.465,62 SIT oziroma 1.314.561,28 EUR, ne uporabi in se odločanje o njegovi uporabi prenese v prihodnje leto.

Nadzorni svet družbe bo na naslednji seji obravnaval naložbeni načrt upravljanja premoženja družbe za leto 2007.

To obvestilo bo od 2. 4. 2007 do nadaljnjega objavljeno na spletni strani družbe KD Investments d. o. o. www.kd-group.si v rubriki arhiv javnih obvestil.

KD Investments, družba za upravljanje, d. o. o.
Uprava