Obvestilo o nameravani izvedbi preoblikovanja podskladov KD Krovnega sklada

KD Skladi, družba za upravljanje, d. o. o., Dunajska 63, Ljubljana, na podlagi 221. člena Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (Ur. l. RS, št. 77/11 s spremembami) in prospekta KD Krovnega sklada z vključenimi pravili upravljanja obvešča, da namerava zaradi optimizacije poslovanja in stroškov, povezanih s poslovanjem podskladov, opraviti pripojitev naslednjih podskladov:

– KD Severna Amerika, delniški, in KD Finance, delniški, k podskladu KD Galileo, fleksibilna struktura naložb,
– KD Nova energija, delniški, k podskladu KD Surovine in energija, delniški, ter
– KD EM Infrastruktura in gradbeništvo, delniški, k podskladu KD Novi trgi, delniški.

Vlagatelji bodo o nadaljnjih postopkih obveščeni. Dodatne informacije lahko pridobijo preko elektronske pošte kd-skladi@kd-group.si.

KD Skladi, družba za upravljanje, d. o. o.

Uprava