Obvestilo o kvalificiranem deležu

Posebna investicijska družba KD ID, delniška investicijska družba, d. d., Celovška cesta 206, Ljubljana, v skladu s prvim odstavkom 77. člena v povezavi s četrtim odstavkom 10. člena Zakona o prevzemih (Uradni list RS, št. 79/06, v nadaljevanju ZPre-1), smiselni uporabi 66. člena Zakona o trgu vrednostnih papirjev (Ur. l. RS, št. 56/99 s spremembami […]

Posebna investicijska družba KD ID, delniška investicijska družba, d. d., Celovška cesta 206, Ljubljana, v skladu s prvim odstavkom 77. člena v povezavi s četrtim odstavkom 10. člena Zakona o prevzemih (Uradni list RS, št. 79/06, v nadaljevanju ZPre-1), smiselni uporabi 66. člena Zakona o trgu vrednostnih papirjev (Ur. l. RS, št. 56/99 s spremembami in dopolnitvami) in 103. člena Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (Ur. l. RS, št. 110/02 s spremembami in dopolnitvami) ter v skladu s Pravili Ljubljanske borze, d. d. (Ur. l. RS, št. 113/02 s spremembami in dopolnitvami) objavlja, da je KD Investments, družba za upravljanje, d. o. o., Celovška cesta 206, Ljubljana, ki upravlja posebno investicijsko družbo KD ID, delniška investicijska družba, d. d., dne 7. 9. 2006 od družbe Sava, d. d. prejela naslednje obvestilo o preseganju kvalificiranega deleža glasovalnih pravic:

»Na podlagi 77. člena ZPre-1 vas kot zakonitega zastopnika izdajatelja KD ID, delniška investicijska družba, d. d., obveščamo, da smo na dan 11. 8. 2006 v podjetju KD ID, delniška ID, d.d., presegali 5-odstotni kvalificirani delež glasovalnih pravic, saj smo bili na ta dan po določilih ZPre-1 imetnik glasovalnih pravic iz naslova 758.980 delnic, kar po določilih ZPre-1 predstavlja 8-odstotni delež glasovalnih pravic v podjetju KD ID, delniška ID, d. d.«

To obvestilo bo od 8. 9. 2006 do nadaljnjega objavljeno na spletni strani družbe KD Investments d. o. o. www.kd-group.si v rubriki arhiv javnih obvestil.

KD Investments, družba za upravljanje, d. o. o.
Uprava