Obvestilo o korespondenčni seji nadzornega sveta KD ID, delniške ID, d. d.

KD Skladi, d. o. o., Celovška cesta 206, Ljubljana, na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d. d. (Ur. l. RS, št. 45/08 s spremembami), 103. člena Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (Ur. l. RS, št. 110/02 s spremembami) in 386. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov (Ur. l. RS, št. 67/07 s […]

KD Skladi, d. o. o., Celovška cesta 206, Ljubljana, na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d. d. (Ur. l. RS, št. 45/08 s spremembami), 103. člena Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (Ur. l. RS, št. 110/02 s spremembami) in 386. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov (Ur. l. RS, št. 67/07 s spremembami) za KD ID, delniško investicijsko družbo, d. d., Celovška cesta 206, Ljubljana, objavlja naslednje sporočilo:

Nadzorni svet KD ID, delniške ID, d. d., je na korespondenčni seji dne 5. novembra 2010 soglašal s predlaganim sklicem skupščine investicijske družbe in gradivom za skupščino ter s predvidenimi aktivnostmi za preoblikovanje investicijske družbe v vzajemni sklad.

To obvestilo bo objavljeno 9. 11. 2010 v časopisu Dnevnik, na www.kd-skladi.si in http://seonet.ljse.si.

KD Skladi, družba za upravljanje, d. o. o.
Uprava