Obvestilo o izvedbi vrednotenja naložbe posklada KD Bond, obvezniški – EUR

KD Skladi, d. o. o., Dunajska 63, Ljubljana, ki upravlja KD Krovni sklad, na podlagi 221. člena Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (Ur. l. RS, št. 77/11 s spremembami) obvešča javnost, da je dne 28. 4. 2014 pri podskladu KD Bond, obvezniški - EUR opravila novo vrednotenje naložbe v obveznice Banke Celje d. d. – 10. emisija (BCE10), in sicer celoten odpis naložbe, zaradi česar se je vrednost enote premoženja podsklada spremenila za -0,25 % izključno zaradi tega prevrednotenja.

Vlagatelji lahko pridobijo dodatne informacije preko elektronske pošte kd-skladi@kd-group.si.

KD Skladi, družba za upravljanje, d. o. o.
Uprava