Obvestilo o izvedbi pripojitve

Generali Investments d.o.o., Dunajska cesta 63, Ljubljana, ki upravlja Generali Krovni sklad, na podlagi 285. člena Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (Ur. l. RS, št. 31/15 s spremembami) obvešča javnost, da je dne 3. 10. 2022 izvedla pripojitev podsklada Generali Vzhodna Evropa, delniški, k podskladu Generali Novi trgi, delniški.

 

Z dnem 3. 10. 2022 so se investicijski kuponi prenosnega podsklada Generali Vzhodna Evropa, delniški, razveljavili in v spodaj navedenem menjalnem razmerju zamenjali za investicijske kupone prevzemnega podsklada Generali Novi trgi, delniški:

 

Sklad, ki se pripoji in preneha: Menjalno razmerje Prevzemni sklad
Generali Vzhodna Evropa,
delniški
0,099552669766 Generali Novi trgi, delniški

 

Vlagatelji lahko pridobijo dodatne informacije preko elektronske pošte objave@generali-investments.si.

 

Generali Investments d.o.o.

Uprava