Obvestilo o izvedbi odpisa obveznosti zaradi zastaranja terjatev za izplačilo denarnih nadomestil

KD Skladi, družba za upravljanje, d. o. o., Dunajska 63, Ljubljana, ki upravlja KD Krovni sklad, na podlagi 221. člena Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (Ur. l. RS, št. 77/11 s spremembami) obvešča javnost, da bo dne 14. 1. 2014 zaradi zastaranja terjatev vlagateljev podsklada KD Dividendni, delniški, prej delničarjev investicijske družbe KD ID, delniška ID, d. d., opravila odpis obveznosti do vlagateljev za neizplačana denarna nadomestila, in sicer v višini 35.971,21 EUR.

Splošni zastaralni rok znaša pet let. Odpis obveznosti za izplačilo denarnih nadomestil bo pomenil povečanje čiste vrednosti sredstev podsklada KD Dividendni, delniški.

Denarna nadomestila izvirajo iz zamenjave delnic posebne investicijske družbe KD ID, delniška investicijska družba, d. d., ki je bila izvršena 15. 7. 2005. Delničarji so za vsakih 10 delnic z oznako KDIN z nominalno vrednostjo 100 SIT prejeli 1 delnico oznake KDIR z nominalno vrednostjo 1.000 SIT. Delničarjem, katerih delnice niso dosegle potrebnega števila, da bi bile zamenjane z novimi, le-te niso dale pravice do zamenjave, pač pa do plačila denarnega nadomestila v višini 218 SIT za vsako tako delnico.

Vlagatelji lahko pridobijo dodatne informacije preko elektronske pošte kd-skladi@kd-group.si.

KD Skladi, d. o. o.
Uprava