Obvestilo o izbrisu investicijske družbe KD ID, delniška ID, d.d., iz sodnega registra in sklenitvi skrbniške pogodbe

KD Skladi, d.o.o., Celovška cesta 206, Ljubljana, na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d. (Ur. l. RS, št. 45/08 s spremembami), 103. člena Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (Ur. l. RS, št. 110/02 s spremembami, v nadaljevanju ZISDU-1) in 386. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov (Ur. l. RS, št. 67/07 s […]

KD Skladi, d.o.o., Celovška cesta 206, Ljubljana, na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d. (Ur. l. RS, št. 45/08 s spremembami), 103. člena Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (Ur. l. RS, št. 110/02 s spremembami, v nadaljevanju ZISDU-1) in 386. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov (Ur. l. RS, št. 67/07 s spremembami) za KD ID, delniško investicijsko družbo, d.d., Celovška cesta 206, Ljubljana, objavlja naslednje


Obvestilo o izbrisu investicijske družbe KD ID, delniška ID, d.d., iz sodnega registra
in sklenitvi skrbniške pogodbe

KD Skladi, d.o.o., je dne 12. 4. 2011 prejela sklep Okrožnega sodišča v Ljubljani o izbrisu KD ID, delniške ID, d.d., iz sodnega registra z dnem 12. 4. 2011, s čimer je investicijska družba prenehala brez posebnega postopka likvidacije. S tem dnem bo celotno premoženje in obveznosti investicijske družbe preneseno v vzajemni sklad KD Delniški dohodkovni, v katerega se preoblikuje investicijska družba.

KD Skladi, d.o.o., bo delničarjem v roku osmih dni v zameno za delnice izdala investicijske kupone vzajemnega sklada KD Delniški dohodkovni. V tem obdobju, t.j. do vključno 20. 4. 2011 družba KD Skladi, d.o.o., ne bo sprejemala pristopnih izjav k pravilom upravljanja vzajemnega sklada KD Delniški dohodkovni, vplačil v vzajemni sklad in zahtev za izplačilo iz vzajemnega sklada.

KD Skladi, d.o.o., je dne 12. 4. 2011 sklenila pogodbo o opravljanju skrbniških storitev z Abanko Vipa d.d., Slovenska cesta 58, Ljubljana, za račun vzajemnega sklada KD Delniški dohodkovni.

To obvestilo bo objavljeno v časopisu Dnevnik dne 13. 4. 2011, na spletnih straneh www.kd-skladi.si in http://seonet.ljse.si pa od 12. 4. 2011 do nadaljnjega.

KD Skladi, družba za upravljanje, d.o.o.
Uprava