Obvestilo o dvanajsti redni seji in pomembnejših sklepih nadzornega sveta KD ID, delniške investicijske družbe, d. d., ter vpisu v sodni register

KD Investments, družba za upravljanje, d. o. o., Celovška cesta 206,  Ljubljana, na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d. d. (Ur. l. RS, št. 113/02 s spremembami in dopolnitvami), 103. člena Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (Ur. l. RS, št. 110/02 s spremembami in dopolnitvami), Sklepa o podrobnejši vsebini in načinu objave […]

KD Investments, družba za upravljanje, d. o. o., Celovška cesta 206,  Ljubljana, na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d. d. (Ur. l. RS, št. 113/02 s spremembami in dopolnitvami), 103. člena Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (Ur. l. RS, št. 110/02 s spremembami in dopolnitvami), Sklepa o podrobnejši vsebini in načinu objave sporočil javnih družb (Ur. l. RS, št. 6/00 s spremembami in dopolnitvami) in Sklepa o podrobnejši vsebini in rokih objav pravnih in poslovnih dogodkov, povezanih s poslovanjem družbe za upravljanje in investicijskih skladov, ki jih upravlja (Ur. l. RS, št. 80/03 s spremembami in dopolnitvami), za investicijsko družbo KD ID, delniška investicijska družba, d. d., Celovška cesta 206, Ljubljana, objavlja naslednje sporočilo:

Nadzorni svet investicijske družbe KD ID, delniška investicijska družba, d. d., je na dvanajsti redni seji dne 24. avgusta 2007 sprejel dopolnjen naložbeni načrt upravljanja premoženja družbe za leto 2007 in poročilo o uspešnosti poslovanja družbe v prvem polletju leta 2007. Nadzorni svet je naložil upravi, da poročila o poslovanju investicijske družbe na podlagi meril, sprejetih v naložbenem načrtu, članom posreduje četrtletno.

KD ID, delniška investicijska družba, d. d., je dne 20. 8. 2007 od pooblaščenca prejela sklep Okrožnega sodišča v Ljubljani, opr. št. Srg 2007/08919 z dne 30. 7. 2007, s katerim so bili v sodni register vpisani sprememba statuta, prehod osnovnega kapitala na evro in namestnik predsednika nadzornega sveta, g. Mladen Jovandić.

Besedilo statuta, ki je priloga prospekta investicijske družbe KD ID, delniška investicijska družba, d. d., je objavljeno na spletni strani www.kd-group.si.

To obvestilo bo od 28. 8. 2007 do nadaljnjega objavljeno na spletni strani družbe KD Investments d. o. o. www.kd-group.si v rubriki arhiv javnih obvestil.

KD Investments, družba za upravljanje, d. o. o.
Uprava