Obnova zalog železove rude v kitajskih pristaniščih

Zaradi nizke ravni zalog na Kitajskem lahko pričakujemo, da se bo trend rasti železove rude, ki smo mu priča v zadnjih mesecih, nadaljeval tudi v nadaljevanju leta.

Zaloge železove rude v kitajskih pristaniščih so v začetku meseca znašale 67,5 metrične tone, kar je kar 27 metričnih ton pod povprečno ravnjo zalog v letu 2012 (94 metričnih ton). Glede na vračanje optimizma v kitajskem proizvodnem sektorju tako lahko pričakujemo, da bodo kitajski jeklarji v prihodnjih mesecih povečali povpraševanje, kar bi dvignilo raven zalog in posledično tudi tržno ceno železove rude.

Cikel kopičenja in črpanja zalog železove rude je močno povezan z ravnjo gospodarske aktivnosti in še posebej z nivojem industrijske proizvodnje ter aktivnostjo v infrastrukturnem sektorju in gradbeništvu. Glede na to viharno stanje v globalni ekonomiji ne preseneča, da smo bili v zadnjih petih letih v kitajskem jeklarskem sektorju priča že dvema podobnima cikloma. V obeh primerih je bil proces obnove zalog postopen in je trajal več mesecev, sledila pa mu je tudi rast cene železove rude. V prvem ciklu leta 2008, ki je trajal 40 tednov, se je raven zalog dvignila za 34 metričnih ton, cena železove rude pa je v tem obdobju zrasla za več kot 70 odstotkov. Zadnji cikel se je odvijal med letoma 2010 in 2011. V tem obdobju se je raven zalog dvignila za 24 metričnih ton, cena železove rude pa je zrasla za (bolj zmernih) 25 odstotkov.

Zavedati se je treba, da nam zgolj raven zalog železove rude v pristaniščih še ne prikaže celotne slike v jeklarskem sektorju. Nizka raven zalog železove rude v pristaniščih bi lahko bila tudi posledica visokih zalog bodisi same rude bodisi končnih proizvodov v skladiščih jeklarjev samih, kar bi pomenilo, da je povpraševanje po železu in jeklu zaradi upočasnitve gospodarske aktivnosti v upadu (posledično bi prišlo do padca cene železove rude). Podatki analitskih hiš kažejo, da sedaj na srečo ni tako, saj so zaloge železove rude pri manjših in srednje velikih kitajskih jeklarjih na historičnem povprečju. Prav tako je raven končnih proizvodov v večjih kitajskih mestih na podobnih ravneh kot v začetku preteklega leta in krepko pod najvišjimi nivoji preteklih let. Vse kaže, da se bo cikel v letošnjem letu ponovil, kar potrjuje tudi nedavna rast delniških tečajev največjih svetovnih proizvajalk železove rude.   

Sašo šmigić, pomočnik direktorja naložbenega sektorja – vodja analiz, KD Skladi

KD Surovine in energija, delniški podsklad, investira v surovinske družbe.