Ne nosite vseh jajc v eni košari

Vse finančne oz. investicijske odločitve, ki jih sprejemate danes, imajo dolgoročne razsežnosti v prihodnosti, ki lahko vplivajo na to, ali boste dosegli svoje cilje ali ne. Ko se odločamo za investiranje, je zelo pomemben podatek, kdaj bomo sredstva začeli črpati. Časovni okvir je zelo pomemben element pri izvedbi alokacije sredstev. Kajti, daljše kot je obdobje, namenjeno za investiranje, večji delež delniških naložb lahko kupite. S tem pa lahko dosežete v povprečju višji donos celotnega portfelja naložb.

 

 

Kaj morate vedeti pred investiranjem?

Seveda se morate pred investiranjem seznaniti z možnostmi, ki jih ponuja kapitalski trg. Izbrati in določiti je treba: kombinacijo tistih vrednostnih papirjev, ki ustrezajo vašim mejam varnosti in donosnosti, časovni okvir, v katerem želite doseči želene rezultate, strukturo naložb, razpršitev sredstev na različne trge (globalno) in izdelano morate imeti nakupno in prodajno strategijo (mesečno, enkratno).

Pri sestavljanju alokacije sredstev je pomembno, da ne kupujete le naložb, ki spadajo v vaš rang sprejemanja tveganja. Kot investitor imate veliko možnosti investiranja v različne vrednostne papirje. Za vsak naložbeni profil pravzaprav pridejo v poštev vse naložbene oblike. Seveda pa je pomembno, da so nakupi v ustreznih medsebojnih razmerjih. Alokacija sredstev je uravnotežena sestava mešanice različnih vrst naložb z različnimi stopnjami tveganosti v razmerju, ki je priporočljiva za vlagatelja. V primeru, da bo šlo na nekem trgu kaj narobe, to še ne pomeni, da bo tako na vseh ostalih. Tako se vam sredstva zmanjšajo le na tistem delu, kjer so se tečaji znižali. S tem bistveno razpršite naložbe, hkrati pa preložite tveganje na več različnih naložb. Alokacija sredstev pomeni, da so sredstva razpršena med naložbe, ki so geografsko razpršene, imajo različno volatilnostjo, sprejemljivo za vlagatelja, različne rizičnosti; od obveznic, delnic (na domačem in tujih trgih), trgov v razvoju.

Pomembno je kako sredstva razporedite

Kar nekaj raziskav, opravljenih v zadnjih desetletjih, dokazuje, da na dolgoročno uspešnost vlaganja najbolj vpliva t. i. strateška alokacija premoženja. Seveda se strateška alokacija premoženja med posamezniki lahko pomembno razlikuje, saj je njena sestava odvisna od več dejavnikov. Poleg finančnega stanja, finančnih ciljev in starosti vlagatelja so pomembni tudi odnos posameznika do tveganja, povezanega s finančnimi instrumenti, in njegova pričakovanja glede donosnosti. Tako si mlajši vlagatelj zaradi zakonitosti na kapitalskih trgih lahko »privošči« bolj tvegane in posledično bolj donosne naložbe, starejši vlagatelj pa bo zaradi drugačnih ciljev in odnosa do tveganja večji delež finančnega premoženja vlagal v varnejše naložbe z nižjo pričakovano donosnostjo.

Kaj je taktična alokacija premoženja?

Znano je, da se situacija na kapitalskih trgih neprestano spreminja in te spremembe je smiselno do določene mere upoštevati pri dolgoročnem investiranju. Z uporabo t. i. taktične alokacij¬e premoženja se ciljni deleži posameznih naložbenih razredov nekoliko prilagodijo, skladno s pričakovanji na kapitalskih trgih. Tako je smiselno v obdobju naraščajočih obrestnih mer denimo delež obveznic nekoliko znižati, v časih višje pričakovane inflacije pa povečevati delež delniških naložb. Taktična alokacija premoženja je nekoliko pomembnejša v obdobjih, ko gre za večje spremembe cen finančnih instrumentov, kar se po navadi zgodi v kriznih letih in obdobjih visoke gospodarske rasti. Ker je popolnoma nemogoče napovedati idealen trenutek za nakupe in prodaje finančnih instrumentov, je pomembno, da se vlagatelj dolgoročno drži strateške/taktične alokacije premoženja, da je torej discipliniran pri dolgoročnem vlaganju premoženja in se v čim bolj skuša izogniti čustvenim naložbenim odločitvam, ki se po navadi izkažejo za napačne.

 

 

O avtorju: Sonja Lovše Bambič

Finančna svetovalka z večletnimi izkušnjami, ki je v družbi Generali Investments (prej KD Skladi) zaposlena že od leta 2005. Z vlagatelji ustvarja dolgoročni odnos, ki temelji na zaupanju, strokovnosti, transparentnosti, doslednosti in etičnosti. Vsak dan se srečuje z načrtovanjem strankinih finančnih pričakovanj in plemenitenjem njihovega premoženja.