Mednarodna Morningstar ocena KD Skladov

Mednarodna Morningstar ocena KD Skladov: KD Balkan z najboljšo skupno oceno 5 Morningstar zvezdic*, KD Prvi izbor, KD Bond, KD Latinska Amerika in KD Vitalnost pa s skupno oceno 4 Morningstar zvezdic, na dan 31. 12. 2015.

V letu 2015 je odličnost upravljanja podskladov KD Krovnega sklada začela spremljati tudi neodvisna mednarodna agencija Morningstar. Kar 5 od 10 podskladov KD Krovnega sklada, ki so predmet ocenjevanja, ima največ 5 ali 4 zvezdice, kar pomeni uvrstitev v zgornjih najboljših 10 % skladov v posamezni kategoriji (v primeru 5 Morningstar zvezdic) oziroma, naslednjih 22,5 % skladov (v primeru 4 Morningstar zvezdic). Na dan 31. 12. 2015 so imetniki 5-ih ali 4-ih Morningstar zvezdic:

KD Balkan, skupna ocena 5 zvezdic v kategoriji delniški – razvijajoča Evropa (Emerging Europe Equity) in se uvršča na 1. mesto med 269 skladi iste kategorije v 3-letnem in 5-letnem obdobju: ?????
KD Prvi izbor, skupna ocena 4 zvezdice v kategoriji fleksibilni delniški (EUR Flexible Allocation – Global) in se uvršča na 66. mesto med 1329 skladi iste kategorije: ????
KD Bond, skupna ocena 4 zvezdice v kategoriji EUR razpršeni obvezniški (EUR Diversified Bond) in se uvršča na 111. mesto med 1156 skladi iste kategorije: ????
KD Latinska Amerika, skupna ocena 4 zvezdice v kategoriji delniški – Latinska Amerika (Latin America Equity) in se uvršča na 38. mesto med 296 skladi iste kategorije: ????
KD Vitalnost, skupna ocena 4 zvezdice v kategoriji delniški – globalni mešani (Global Large-Cap Blend Equity), velika podjetja in se uvršča na 293. mesto med 2657 skladi iste kategorije: ????

Leto 2015 je zaznamovala velika nihajnost tečajev na kapitalskih trgih, ki se ni umirila niti ob prehodu v leto 2016.  V družbi KD Skladi smo tudi v tako dinamičnem okolju nepredvidljivih razmer uspeli potrditi strokovnost in odličnost v upravljanju, kar potrjujejo  pridobljene ocene upravljanja – Morningstar zvezdice.

Predsednik uprave KD Skladov
Luka Podlogar, predsednik uprave KD Skladov, je ob tem izjavil: » Našo družbo za upravljanje KD Skladi odlikuje odličnost v upravljanju premoženja, na to smo ponosni in to je naša konkurenčna prednost. Smo najstarejša slovenska družba za upravljanje. V letu 2015 smo se sami izpostavili ocenjevanju mednarodno priznane neodvisne agencije Morningstar in se postavili na mednarodni zemljevid ob bok velikim mednarodnim družbam za upravljanje. Sami svojo strokovnost in odličnost v upravljanju merimo z neposrednimi primerjavami z referenčnimi indeksi, ki smo jih v preteklih letih konstantno presegali. V letu 2015 smo bili priča mnogim izrednim dogodkom, ki so vplivali na gibanje tečajev in povzročili, da je nihajnost tečajev postala del vsakdana in vplivala tudi na donosnost. V takem okolju je upravljanje premoženja še večji izziv. Nepristranske ocene, neodvisne mednarodne agencije, so potrditev strokovnosti tudi v dinamičnih razmerah in dolgoročno povečujejo naš ugled in posledično krepijo zaupanje med vlagatelji.«

*Morningstar zvezdice so ocene upravljanja, ki jih poda neodvisna in mednarodno najbolj priznana agencija za ocenjevanje uspešnosti upravljanja skladov Morningstar, ustanovljena v Združenih državah Amerike. Skladom po svetu podeljuje ocene že od leta 1985. Ocene so podeljene na osnovi tveganju prilagojene donosnosti, ki izhaja iz naložbene politike sklada in kjer se upošteva tudi stroškovna učinkovitost upravljanja. Skladi so razdeljeni v naložbene kategorije, ocena je skladu podeljena na osnovi uvrstitve sklada v svoji kategoriji in se mesečno osvežuje. Najvišja ocena je ocena 5 zvezdic. Najboljših 10 % skladov v posamezni kategoriji prejme 5 zvezdic. Naslednjih 22,5 % skladov prejme 4 zvezdice, še naslednjih 35 % prejme 3 zvezdice, naslednjih 22,5 % skladov prejme 2 zvezdici in zadnjih 10 % skladov prejme 1 zvezdico. Vsak sklad je ocenjen v obdobju desetih, petih in treh let. Na podlagi teh ocen se oblikuje skupna ocena sklada. Način oblikovanja skupne ocene: če sklad posluje vsaj 3 in manj kot 5 let, se za skupno oceno uporabi ocena iz 3-letnega obdobja. Če sklad posluje vsaj 5 in manj kot 10 let, se za izračun skupne ocene upošteva 60 % ocene iz 5-letnega obdobja, in 40 % ocene iz 3-letnega obdobja. Če sklad posluje vsaj 10 let, se za izračun skupne ocene upošteva 20 % ocene iz 3-letnega obdobja, 30 % ocene iz 5-letnega obdobja in 50 % ocene iz 10-letnega obdobja.

Avtorske pravice © 2015 Morningstar Deutschland GmbH. Vse pravice pridržane. Informacije v tej publikaciji: (1) so last družbe Morningstar in/ali njenih ponudnikov vsebin; (2) jih ni dovoljeno kopirati ali distribuirati; in (3) niso zajamčeno točne, popolne ali pravočasne. Družba Morningstar in njeni ponudniki vsebin ne prevzemajo odgovornosti za škodo ali izgubo, ki bi izhajala iz uporabe teh informacij. Pretekla donosnost ni jamstvo za rezultate v prihodnosti.