Javno obvestilo o spremembi pravil upravljanja KD Krovnega sklada v delu, ki se nanaša na nov podsklad KD Corporate Bonds, obvezniški – EUR

KD Skladi, d. o. o., Dunajska 63, Ljubljana, obvešča vlagatelje KD Krovnega sklada, da je dne 19. 12. 2016 pridobila soglasje Agencije za trg vrednostnih papirjev k spremembi pravil upravljanja KD Krovnega sklada v delu, ki se nanaša na nov podsklad KD Corporate Bonds, obvezniški - EUR, dovoljenje za upravljanje novega podsklada KD Corporate Bonds, obvezniški - EUR, dovoljenje za objavo prospekta KD Krovnega sklada in dovoljenje za sklenitev pogodbe o opravljanju skrbniških storitev za KD Krovni sklad z banko skrbnico Abanka d. d., Slovenska cesta 58, Ljubljana.

Spremenjena pravila upravljanja pričnejo veljati dne 5. 1. 2017.

Na spletni strani www.kd-skladi.si bodo od 27. 12. 2016 dostopni besedilo sprememb prospekta z vključenimi pravili upravljanja KD Krovnega sklada in prečiščeno besedilo spremenjenega prospekta z vključenimi pravili upravljanja KD Krovnega sklada, dokument s ključnimi podatki za vlagatelje podsklada KD Corporate Bonds, obvezniški – EUR, in druge informacije o krovnem skladu in podskladih.

KD Skladi, družba za upravljanje, d. o. o.
Uprava