Javno obvestilo o spremembi pravil upravljanja KD Krovnega sklada in o sklenitvi nove pogodbe o opravljanju skrbniških storitev

KD Skladi, d. o. o., Dunajska 63, Ljubljana, obvešča vlagatelje KD Krovnega sklada, da je dne 29. 2. 2016 pridobila soglasje Agencije za trg vrednostnih papirjev k spremembi pravil upravljanja KD Krovnega sklada, dovoljenje za upravljanje novo oblikovanega podsklada KD Amerika, delniški, dovoljenje za objavo prospekta KD Krovnega sklada in dovoljenje za sklenitev nove pogodbe o opravljanju skrbniških storitev za KD Krovni sklad z banko skrbnico Abanka d. d., Slovenska cesta 58, Ljubljana, ki je bila sklenjena 8. 3. 2016.

Spremenjena pravila upravljanja pričnejo veljati 17. 4. 2016.

Na spletni strani www.kd-skladi.si bodo od 8. 3. 2016 dostopni besedilo sprememb prospekta z vključenimi pravili upravljanja KD Krovnega sklada in prečiščeno besedilo spremenjenega prospekta z vključenimi pravili upravljanja KD Krovnega sklada, dokument s ključnimi podatki za vlagatelje podsklada KD Amerika, delniški, in druge informacije o krovnem skladu in podskladih.

KD Skladi, družba za upravljanje, d. o. o.
Uprava