Javno obvestilo o spremembi pravil upravljanja KD Krovnega sklada in javno obvestilo o spremembi pravil upravljanja in preoblikovanju vzajemnega sklada KD Delniški dohodkovni v podsklad KD Krovnega sklada z imenom KD Dividendni, delniški

KD Skladi, d. o. o., Dunajska 63, Ljubljana, obvešča vlagatelje KD Krovnega sklada in vzajemnega sklada KD Delniški dohodkovni, da je dne 7. 12. 2012 pridobila soglasje Agencije za trg vrednostnih papirjev k spremembi pravil upravljanja KD Krovnega sklada in dovoljenje Agencije za trg vrednostnih papirjev za preoblikovanje vzajemnega sklada KD Delniški dohodkovni v podsklad KD Krovnega sklada z imenom KD Dividendni, delniški.

Razlog za preoblikovanje vzajemnega sklada v podsklad krovnega sklada je doseganje optimalnejšega poslovanja in ugodnejše davčne obravnave vlagateljev (fizičnih oseb).

Spremenjena pravila upravljanja pričnejo veljati 14. 1. 2013. S tem dnem se šteje, da je vzajemni sklad preoblikovan v podsklad krovnega sklada in da imetniki investicijskih kuponov vzajemnega sklada KD Delniški dohodkovni postanejo imetniki investicijskih kuponov podsklada KD Dividendni, delniški.

Preoblikovanje vzajemnega sklada v podsklad krovnega sklada ne bo v nobenem primeru vplivalo na vrednost enote premoženja vzajemnega sklada oziroma podsklada ter na vplačila in izplačila investicijskih kuponov vzajemnega sklada oziroma podsklada.

Bistvene lastnosti krovnega sklada so, da ga sestavljata najmanj dva podsklada. Podskladi se med seboj razlikujejo po eni ali več posebnostih. Sredstva in obveznosti posameznega podsklada so ločena od sredstev in obveznosti drugih investicijskih skladov in podskladov ter od sredstev in obveznosti družbe za upravljanje in skrbnika premoženja krovnega sklada. Krovni sklad ni pravna oseba. Za posamezni podsklad ne veljajo ločena pravila upravljanja, temveč so posebnosti posameznih podskladov določene v pravilih upravljanja krovnega sklada.

Obstoječi vzajemni sklad in podskladi se med seboj razlikujejo v zasnovi in sestavi pravil upravljanja, prospektov in dokumentov s ključnimi podatki za vlagatelje, ki so oblikovani v skladu s spremenjenimi predpisi o poslovanju investicijskih skladov in družb za upravljanje.

V okviru preoblikovanja obstoječega vzajemnega sklada v podsklad KD Krovnega sklada se uveljavlja odlog davčne obveznosti, kar pomeni, da samo preoblikovanje v podsklad krovnega sklada za vlagatelje v obstoječi vzajemni sklad nima davčnih posledic, v kolikor družba za upravljanje razpolaga z ustreznimi podatki. Družba za upravljanje mora za vse zavezance hkrati opraviti priglasitev pri pristojnem davčnem organu.

V skladu z zakonom, ki ureja dohodnino, se lahko pri zamenjavi investicijskih kuponov podsklada za investicijske kupone drugih podskladov v okviru prehajanja med podskladi pri istem krovnem skladu, ugotavljanje davčne obveznosti odloži, če družba za upravljanje zagotovi ustrezen način sledljivosti prehodov med podskladi.

V primeru odloga davčne obveznosti se za čas pridobitve investicijskega kupona podsklada šteje datum, ko so bili prvi zamenjani investicijski kuponi pridobljeni, za nabavno vrednost pa nabavna vrednost prvih zamenjanih investicijskih kuponov v času njihove pridobitve.

Družba za upravljanje bo imetniku investicijskih kuponov vzajemnega sklada KD Delniški dohodkovni, na njegovo zahtevo predložila prospekt z vključenimi pravili upravljanja KD Krovnega sklada in dokument s ključnimi podatki za vlagatelje podsklada KD Dividendni, delniški.

Na spletni strani bo od 15. 12. 2012 dostopno besedilo sprememb prospekta z vključenimi spremembami pravili upravljanja KD Krovnega sklada in prečiščeno besedilo spremenjenega prospekta z vključenimi spremenjenimi pravili upravljanja KD Krovnega sklada, dokument s ključnimi podatki za vlagatelje podsklada KD Dividendni, delniški, in druge informacije o krovnem skladu, podskladih in preoblikovanju vzajemnega sklada KD Delniški dohodkovni.

KD Skladi, družba za upravljanje, d. o. o.

Uprava