Identifikacija preko video klica

Varna rešitev, ki omogoča novim in obstoječim vlagateljem, da se identificirajo in izvedejo storitev s finančnim svetovalcem

Storitev predstavlja prilagojen način pregleda stranke v skladu s 87. členom Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo in vključuje postopek za identifikacijo fizične osebe s pomočjo omrežja, ki omogoča medsebojno komuniciranje uporabnikov z video povezavo, tj. preko spletne video in avdio povezave v obe smeri in v realnem času med uporabnikom in izvajalcem takšne identifikacije. Za izvajanje storitve identifikacije preko video klica se uporablja program ClickMeeting. Program je uporabniku brezplačno dostopen na spletu. Rezultat postopka je ugotavljanje in preverjanje istovetnosti fizične osebe, pridobitev potrebnih podatkov, in podatek, da je identiteta osebe bodisi potrjena bodisi ni potrjena.

 

Za začetek izvajanja storitve identifikacije preko video klica najprej pokličite finančnega svetovalca, ki vam bo posredoval vso potrebno dokumentacijo za začetek video klica.

 

Postopek identifikacije preko video klica poteka po naslednjih korakih:

  • Uporabnik svoje podatke najprej vpiše v obrazec, ki ga prejme po elektronski pošti s strani finančnega svetovalca družbe.
  • Uporabnik pred pričetkom video klica preko elektronske pošte prejme Splošne pogoje za izvedbo identifikacije preko video klica, ter z odgovorom potrdi prejem in strinjanje s temi splošnimi pogoji.
  • Uporabnik izjavi, da sklepa poslovno razmerje in opravlja video klic in identifikacijo preko video klica prostovoljno pod svobodno voljo in da ni pod vplivom tretjih oseb, pod prisilo, grožnjo ali v zmoti.
  • Uporabnik opravi s finančnim svetovalcem družbe video klic s programom ClickMeeting. Uporabnik prejme povezavo na spletno stran, kamor vnese svoje ime in elektronski naslov in se pridruži klicu. Uporabnik naj uporablja brskalnik Chrome.
  • Nato finančni svetovalec uporabnika vpraša, ali poslovno razmerje sklepa in ali video klic ter identifikacijo preko video klica opravlja prostovoljno pod svobodno voljo in ali je slučajno pod vplivom tretjih seb, pod prisilo, grožnjo ali v zmoti.
  • Ne glede na določbe prejšnjih petih alinej se šteje, da uporabnik pristaja na te splošne pogoje in soglaša z izvedbo identifikacije preko video klica ter hrambo zvočnega ter video posnetka celotnega postopka in morebitnih posnetkov zaslona že s sprejemom video klica (odgovorom na video klic) in sodelovanjem v takšnem video klicu. Prav tako se šteje, da s pritrdilno izjavo na vprašanja vlagatelj poslovno razmerje sklepa in video klic ter identifikacijo preko video klica opravlja prostovoljno pod svobodno voljo in da ni pod vplivom tretjih oseb, pod prisilo, grožnjo ali v zmoti.
  • Uporabnik se s Splošnimi pogoji tudi obvezuje, da bo takoj ko bo mogoče oziroma najkasneje v roku, določenem s strani družbe, oziroma najkasneje v rokih, ki jih opredeljuje 87. člen ZIUZEOP, opravil osebno identifikacijo.
  • Uporabniku se pred pričetkom postopka identifikacije postavi določena vprašanja in preverja način in hitrost njegovih odgovorov ter njegov odziv na vprašanja.

Za začetek izvajanja storitve identifikacije preko video klica najprej pokličite finančnega svetovalca, ki vam bo posredoval vso potrebno dokumentacijo za začetek video klica.

Splošni pogoji za izvedbo identifikacije preko video klica