Akcija KD Skladov brez vstopnih stroškov podaljšana do konca leta 2013*

Ekskluzivno za člane AS Kluba ugodnosti!

KD Skladi so podaljšali akcijo brez vstopnih stroškov, ki velja za obstoječe in nove člane AS Kluba ugodnosti. Pri enkratnih vplačilih v podsklade KD Krovnega sklada, ki ga upravlja družba KD Skladi, boste do 31. decembra 2013 oproščeni plačila vstopnih stroškov.* Hkrati boste lahko izkoriščali prednosti AS Kluba ugodnosti.
Članstvo v AS Klubu ugodnosti  je brezplačno in brez obveznosti. Več http://www.as-klub.si/
Spoznajte zgodbe sveta http://www.kd-skladi.si/14-zgodb/

 

Vlagateljem, članom AS Kluba ugodnosti, ki so ali bodo pristopili k pravilom upravljanja kateregakoli podsklada KD Krovnega sklada (oziroma do preoblikovanja v podsklad KD Krovnega sklada k pravilom upravljanja vzajemnega sklada oziroma so postali vlagatelji podsklada KD Dividendni, delniški, kot delničarji investicijske družbe KD ID, delniška investicijska družba, d. d., ob preoblikovanju v vzajemni sklad in so družbi za upravljanje posredovali vse potrebne podatke), in katerih pristopna izjava je pravilno in popolno izpolnjena, njihova enkratna vplačila v podsklad pa bodo prispela na transakcijski račun posameznega podsklada v času od 1. 10. 2013 po 0:01 uri pa do 1. 1. 2014 do vključno 0:01 ure zjutraj, družba za upravljanje v navedenem obdobju ne bo zaračunala vstopnih stroškov, ki so določeni v prospektu z vključenimi pravili upravljanja krovnega sklada in na spletni strani www.kd-skladi.si. Navedena ugodnost velja tudi za prenose sredstev vlagateljev iz podsklada KD MM, sklad denarnega trga – EUR, v okviru pristopnih izjav tipa VI (prenose, pri katerih se sicer zaračunajo vstopni stroški). Popust ne velja za vstopne stroške pri kakršnihkoli vplačilih v varčevalne načrte (vsa vplačila na pristopne izjave PV, OV, VP, PAK ali KOM), ki ostanejo nespremenjeni. Popusti se ne seštevajo, upošteva se samo ugodnejši za vlagatelja. 

KD Skladi, družba za upravljanje, d. o. o., Dunajska cesta 63, Ljubljana, upravlja KD Krovni sklad in njegove podsklade KD Galileo, mešani fleksibilni sklad, KD Rastko, evropski delniški sklad, KD Bond, obvezniški – EUR, KD MM, sklad denarnega trga – EUR, KD Prvi izbor, sklad delniških skladov, KD Balkan, delniški, KD Novi trgi, delniški, KD Surovine in energija, delniški, KD Tehnologija, delniški, KD Vitalnost, delniški, KD Indija – Kitajska, delniški, KD Latinska Amerika, delniški, KD Vzhodna Evropa, delniški, in KD Dividendni, delniški. Prospekt krovnega sklada z vključenimi pravili upravljanja, dokumenti podskladov s ključnimi podatki za vlagatelje (KIID) ter zadnje objavljeno letno in polletno poročilo krovnega sklada v slovenskem jeziku so vlagateljem v tiskani obliki brezplačno na voljo na sedežu družbe in vpisnih mestih, v elektronski obliki pa so objavljeni na spletni strani www.kd-skladi.si.